วันจันทร์, 15 สิงหาคม 2565

กฟผ. ต้อนรับคณะผู้เข้ารับการฝึกอบรมในโครงการศึกษาอบรมนักบริหารงานยุติธรรมระดับสูง หลักสูตร “อัยการพิเศษฝ่าย” รุ่นที่ 7 ศึกษาดูงานแนวคิดการบริหารจัดการโรงไฟฟ้าจะนะ

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2564 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดยนายอดุลย์ ภักดีศุภผล ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (อกป.) นายสมเกียรติ ย้อยเสริฐสุทธิ์ ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าจะนะ (อฟจ.) พร้อมด้วยผู้บริหาร ได้ให้การต้อนรับนายธีร์ธวัช ตระกูลพิชยะชัย ผู้ตรวจการอัยการและคณะผู้เข้ารับการฝึกอบรมในโครงการศึกษาอบรมนักบริหารงานยุติธรรมระดับสูง หลักสูตร “อัยการพิเศษฝ่าย” รุ่นที่ 7 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างสมรรถนะด้านการบริหารการดำรงตนอย่างมีคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริต การเสียสละเวลาต่อส่วนรวม รวมถึงการพัฒนาบุคลิกภาพที่เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งอัยการพิเศษฝ่าย ซึ่งทางคณะได้เข้ามาศึกษาดูงานและฟังการบรรยายในหัวข้อ “แนวคิดการบริหารจัดการโรงไฟฟ้าจะนะ” ทั้งนี้ได้มีนายประยูร ขาวซัง ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าจะนะ (ช.อฟจ.) นายชนาธิป ชิตพงศ์ วิศวกรระดับ 11 โรงไฟฟ้าจะนะ (วศ.11) และนายจิตวัต วงศ์วาสนา หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์โรงไฟฟ้าจะนะ (หชฟจ-ย.) เป็นผู้บรรยายเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการบริหาร กระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้า และการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของโรงไฟฟ้าจะนะ ณ ห้องประชุมอาคารประชาสัมพันธ์ หลังจากนั้นมีกิจกรรมการปลูกต้นยางนา การนั่งรถชมโรงไฟฟ้าจะนะและเข้าชมศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. จะนะ ตามลำดับ