วันจันทร์, 15 สิงหาคม 2565

กมธ.วิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการบริหารจัดการลุ่มน้ำทั้งระบบและคณะ ลงพื้นที่จังหวัดสงขลา ศึกษาดูงานโครงการบรรเทาอุทกภัยหาดใหญ่ (ระยะที่ 2) และโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูพรุบางกล่ำตำบลบางกล่ำ อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา

วันนี้ (29 มิ.ย. 63) ณ ห้องประชุมสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 11 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ รองประธานคณะอนุกรรมาธิการ พร้อมด้วย นายประพิศ จันทร์มา รองอธิบดีกรมชลประทาน สภาผู้แทนราษฎร และคณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษาแนวทางการบริหารจัดการลุ่มน้ำภาคใต้ ลงพื้นที่ศึกษาดูงานโครงการบรรเทาอุทกภัยหาดใหญ่ (ระยะที่ 2) จังหวัดสงขลา โดยมีนายนฤทธิ์ มงคลศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายเดช เล็กวิชัย ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 16 นายสุรพงศ์ เจริญการยนต์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสงขลา นายรุทร์ อินนุพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 11 นายสิริพล รักษนาเวศ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 16 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับและรายงานข้อมูลแก่คณะกรรมาธิการ

กรมชลประทานได้ดำเนินการก่อสร้างโครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอหาดใหญ่ (ระยะที่ 2) จังหวัดสงขลา ซึ่งครอบคลุมเขตพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ในตำบลหาดใหญ่ ตำบลควนลัง อำเภอบางกล่ำ ตำบลบ้านหาร ตำบลท่าช้าง ตำบลบางกล่ำ อำเภอควนเนียงในตำบลบางเหรียง ทั้งนี้เพื่อรับมือกับปัญหาอุทกภัยที่ได้สร้างความเสียหายให้กับชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นอย่างมาก พร้อมทั้งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัยในตัวเมืองหาดใหญ่ และเก็บกักไว้ สำหรับการเพาะปลูกด้านการเกษตร ผลิตน้ำประปาเพื่ออุปโภค อุตสาหกรรม สนองความต้องการใช้น้ำในด้านต่างๆ ในจังหวัดสงขลาที่กำลังขยายตัวขึ้น 

โดยลักษณะโครงการดังกล่าวเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองระบายน้ำ ร.1 จากเดิมที่สามารถระบายน้ำได้สูงสุด 465 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ให้สามารถระบายน้ำได้เพิ่มขึ้นเป็น 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และเมื่อรวมกับศักยภาพการระบายน้ำของคลองอู่ตะเภาในอัตรา 465 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที จะสามารถช่วยเพิ่มศักยภาพในการระบายน้ำได้สูงสุดรวมกันประมาณ 1,665 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที  นอกจากนี้ยังได้ทำการปรับปรุงขุดขยายความกว้างของคลองระบายน้ำจากเดิมท้องคลองกว้าง 24 เมตร เป็น 70 เมตร หากเกิดฝนตกหนักในพื้นที่ ก็มั่นใจว่าคลองระบายน้ำ ร.1 จะสามารถบรรเทาภัยให้กับประชาชนช่วยลดความเสียหายทางเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นจากปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี

จากนั้น กมธ.วิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการบริหารจัดการลุ่มน้ำทั้งระบบและคณะ ได้ลงพื้นที่ติดตามโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูพรุบางกล่ำ ตำบลบางกล่ำ อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา พร้อมรับฟังบรรยายสรุปและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นการบริหารจัดการน้ำป่าพรุบางกล่ำ ซึ่งพื้นที่ตำบลบางกล่ำ อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา เป็นพื้นที่ราบลุ่มในฤดูน้ำหลากจะเป็นพื้นที่รับน้ำที่ไหลรวมมาจากที่สูงโดยรอบและเป็นพื้นที่ที่มีสภาพร่องน้ำตื้นเขินในฤดูน้ำหลากน้ำใน พื้นที่ไหลลงคลองบางกล่ำได้ไม่สะดวก ทำให้มีน้ำท่วมขังและไหลเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรและบ้านเรือนราษฎร เมื่อเข้าสู่ช่วงหน้าแล้งพื้นที่ดังกล่าวมีสภาพแห้งขอดซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดไฟไหม้ป่าพรุบ่อยครั้ง เนื่องจากพื้นที่ป่าพรุไม่มีน้ำต้นทุนสำหรับอุปโภคและการเกษตร และบางช่วงของปีมีน้ำเค็มรุกล้ำเข้าถึงพื้นที่ป่าพรุทำให้ ระบบนิเวศเสื่อมโทรม จึงจำเป็นต้องปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำเพื่อช่วยแก้ปัญหาดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อป้องกันไฟไหม้ป่าพรุบางกล่ำ ป้องกันน้ำเค็มรุกล้ำป่าพรุบางกล่ำและเป็นแก้มลิงรองรับน้ำของอำเภอบางกล่ำช่วงฤดูน้ำหลาก สามารถเก็บกักน้ำได้ปริมาณ 1,000,000 ลูกบาศก์เมตร เป็นแหล่งน้ำต้นทุนสำหรับ อุปโภค-บริโภค เพื่อการเกษตรยังชีพและยังเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ อีกด้วย

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด /ภาพ/ข่าว

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

29 มิ.ย. 63