กลุ่มพลังมวลชนสงขลาปกป้องสถาบัน ยื่นหนังสือถึงผู้ว่าฯ เรียกร้องตรวจสอบการกระทำของ กลุ่มบุคคลที่จาบจ้วงสถาบันพระมหากษัตริย์

บ่ายวันนี้ 30 มีนาคม 2564 กลุ่มพลังมวลชนคนสงขลาปกป้องสถาบัน ได้มีการรวมตัวกันขึ้นที่หน้าศาลากลางจังหวัดสงขลา เพื่อมายื่นหนังสือถึงนายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา โดยมีนายสุรเชษฐ์ ประยืนยง ตัวแทนกลุ่มคนสงขลาปกป้องสถาบันเป็นผู้ยื่นหนังสือ เพื่อเรียกร้องให้มีการตรวจสอบการกระทำของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลในจังหวัดสงขลา ที่มีการบิดเบือนข้อเท็จจริง ใส่ร้าย จาบจ้วงโดยถ้อยคำก้าวล่วงต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ตามที่ปรากฏในสื่อสาธารณะ โดยมีนักเรียนจากสถานศึกษา นักศึกษาจากมหาวิทยาลัย อาจารย์ในมหาวิทยาลัย รวมถึงนักวิชาการ ที่ได้บ่มเพาะสอดแทรกแนวความคิด ที่ไม่ถูกต้องต่อสถาบันฯ ก่อให้เกิดอคติ ความเกลียดชังปรับเปลี่ยนแนวความคิดให้เห็นว่าสถาบันฯ ไม่มีความสำคัญ และไม่มีความจำเป็นต่อสังคมอีกต่อไป รวมไปถึงการแสดงออกถึงพฤติกรรม อันไม่เหมาะสมในการวิพากษ์วิจารณ์ต่อสถาบันฯ โดยการตีพิมพ์เป็นหนังสือ หรือผ่านช่องทางสื่อ social media รวมถึงการกล่าวปราศรัยในการชุมนุมทางการเมือง ซึ่งล้วนก่อให้เกิดความแตกแยก และความวุ่นวายเกิดขึ้นในสังคมไทย ถือเป็นการบ่อนทำลายรากเหง้าทางวัฒนธรรม และเอกลักษณ์ของความเป็นไทย และเป็นปัญหาต่อความมั่นคงของชาติโดยที่สถานศึกษามหาวิทยาลัยของจังหวัด อยู่ในการกำกับดูแลของท่านผู้ว่าราชการจังหวัด จึงใคร่ขอให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด และผู้บริหารส่วนราชการประจำจังหวัด ดำเนินการตรวจสอบ นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ นักวิชาการ ในเขตปกครองของท่าน เพื่อไม่ให้บุคคล หรือกลุ่มบุคคลดังกล่าว กระทำการอย่างหนึ่งอย่างใด ในการที่จะก่อให้เกิดความเสียหาย หรือทำลายความมั่นคงของ ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ขอให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดดำเนินการต่อผู้กระทำผิดตามกฎหมาย ทั้งนี้เพื่อให้ปัญหาดังกล่าว ได้รับการแก้ไขไปในทางที่ถูกต้อง เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติ ให้เกิดความมั่นคงสืบไป
ทั้งนี้นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้ลงมารับหนังสือด้วยตนเอง พร้อมกล่าวกับผู้ชุมนุม ที่มายื่นหนังสือว่า จะได้มีการประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ดำเนินการตรวจสอบ และทำความเข้าใจกับกลุ่มบุคคลเหล่านี้ และจะได้นำสิ่งที่เสนอมานี้ รายงานไปยังรัฐบาลต่อไป เพื่อร่วมกันทำความเข้าใจที่ถูกต้องในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข