วันอังคาร, 17 พฤษภาคม 2565

การฝึกอบรมการเตรียมและเก็บรักษาตัวอย่างสัตว์และพืชฯ โครงการ อพ.สธ

เมื่อวันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562  ตัวแทนเทศบาลเมืองคอหงส์เข้าร่วมการฝึกอบรมการเตรียมและเก็บรักษาตัวอย่างสัตว์และพืชเพื่อตัวอย่างอ้างอิงและเพื่อการจัดแสดง ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา