วันอาทิตย์, 3 กรกฎาคม 2565

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) หรือ PEA ได้ออกมาตรการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้า “สำหรับบ้านอยู่อาศัย” ตั้งแต่ใบแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือน มีนาคม-พฤษภาคม 2563

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) หรือ PEA ได้ออกมาตรการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้า “สำหรับบ้านอยู่อาศัย” ตั้งแต่ใบแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือน มีนาคม-พฤษภาคม 2563

โดยมีรายละเอียดดังนี้

  1. หมายเลขรหัสประเภท (Type) ผู้ใช้ไฟฟ้า 3 ตัวแรก ที่ขึ้นต้นด้วยเลข 111 ได้ใช้ไฟฟ้าฟรี 3 เดือน
  2. หมายเลขรหัสประเภท (Type) ผู้ใช้ไฟฟ้า 3 ตัวแรก ที่ขึ้นต้นด้วยเลข 112 และ 12 ใช้หน่วยการใช้ไฟฟ้าตามใบแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือน กุมภาพันธ์ เป็นหน่วยเดือนฐานสำหรับคิดค่าไฟ แยกเป็น
    (1) น้อยกว่าเดือนฐาน คิดหน่วยตามที่ใช้จริง
    (2) ไม่เกิน 800 หน่วย คิดหน่วย = หน่วยเดือนฐาน
    (3) เกิน 800 หน่วย แต่ไม่เกิน 3,000 หน่วย คิดหน่วย = [หน่วยเดือนฐาน + (ส่วนที่เกินจากหน่วยเดือนฐาน x 50%)]
    (4) เกิน 3,000 หน่วย คิดหน่วย = [หน่วยเดือนฐาน +(ส่วนที่เกินจากหน่วยเดือนฐาน x 70%)]

ทั้งนี้ สำหรับใบแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือน เมษายน-พฤษภาคม 2563 ยังจะได้รับสิทธิ์ส่วนลดค่าไฟฟ้าเพิ่มอีก 3%