วันอาทิตย์, 5 ธันวาคม 2564

กำหนดการพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำหรับนักศึกษาจากสถาบันการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563 ณ อาคารเฉลิม พระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 จะดำเนินการเปิดระบบสำรวจข้อมูลภาวะการมีงานทำ และระบบขึ้นทะเบียนบัณฑิต ระหว่างวันที่ 8 – 12 มิถุนายน 2563 ให้ผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการเข้าสู่ระบบด้วยตนเองที่เว็บไซต์
***
http://www.graduate-vec.svia.ac.th/
***
โดยกำหนดให้
ชื่อผู้ใช้ : เลขประจำตัวประชาชน
และรหัสผ่าน : เลขประจำตัวนักศึกษา

เพิ่มเติม โทร. 074-212515 ต่อ 1300 (สำนักงานอาชีวศึกษาบัณฑิต)

งานประชาสัมพันธ์
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้3