วันจันทร์, 27 กันยายน 2564

ขอประชาสัมพันธ์ไปยังเกษตรกรตำบลคอหงส์และทายาทหรือสมาชิกครัวเรือนที่ยังไม่ได้แจ้งปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบัน ได้มาขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร


เทศบาลเมืองคอหงส์ ขอประชาสัมพันธ์ไปยังเกษตรกรตำบลคอหงส์ (ในพื้นที่ที่กำหนด-ดังรูป) และทายาทหรือสมาชิกครัวเรือนที่ยังไม่ได้แจ้งปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบัน ได้มาขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามสถานที่ ในวัน-เวลา ที่กำหนดนัดหมาย (รายละเอียดดังรูป)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : สำนักงานเกษตรอำเภอหาดใหญ่ โทร. ๐๗๔-๒๕๒๐๑๗