วันจันทร์, 16 พฤษภาคม 2565

คณะกรรมการพัฒนาแผนเทศบาลเมืองควนลังมีมติเห็นชอบแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เมื่อวันพุธที่ 7 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลเมืองควนลัง นายนิวัฒน์ สุขศิริ ปลัดเทศบาลเมืองควนลัง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาแผนเทศบาลเมืองควนลัง เพื่อพิจารณาร่างแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบแผนดำเนินงาน ซึ่งจะนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อประกาศเป็นแผนการดำเนินงานและจะปิดประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน