วันพฤหัสบดี, 7 กรกฎาคม 2565

คณะมนุษยศาสตร์ฯ มรภ.สงขลา อบรมจัดการความรู้ด้านงานวิจัยในรูปแบบออนไลน์โดยใช้แอพลิเคชั่น Zoom เปิดโอกาสอาจารย์ร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางทำงาน

คณะมนุษยศาสตร์ฯ มรภ.สงขลา อบรมจัดการความรู้ด้านงานวิจัยในรูปแบบออนไลน์โดยใช้แอพลิเคชั่น Zoom เปิดโอกาสอาจารย์ร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางทำงานเพื่อความเป็นเลิศ มีระบบการจัดการความรู้ที่มีประสิทธิภาพ และพัฒนาสถาบันการเรียนรู้

ผศ.นาถนเรศ อาคาสุวรรณ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่าเมื่อเร็วๆ นี้ตนพร้อมด้วย ดร.รัชชพงษ์ ชัชวาลย์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ อาจารย์ณับปราณ เตียวสกุล รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ.สงขลา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการความรู้ด้านงานวิจัยในรูปแบบออนไลน์โดยใช้แอพลิเคชั่น Zoom ให้แก่คณาจารย์ของทางคณะฯ จำนวน 39 คน ณ ห้องประชุมช่อเสลา (4-105) เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางที่ดีในการทำงานเพื่อความเป็นเลิศ มีระบบการจัดการความรู้ที่มีประสิทธิภาพและพัฒนาสถาบันการเรียนรู้ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อัครพนท์ เนื้อไม้หอม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นวิทยากรบรรยาย

ดร.รัชชพงษ์ ชัชวาล รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ผู้เสนอโครงการ กล่าวว่า คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการจัดการความรู้ในคณะฯ  และเพื่อให้สอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553 ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงจัดโครงการการจัดการความรู้ด้านงานวิจัย ดังนี้ ครั้งที่ 1 การบูรณาการงานวิจัยสู่การพัฒนาท้องถิ่น เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563 ครั้งที่ 2 การยกระดับผลงานวิจัยสู่การตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ ในวันที่ 3 มีนาคม 2564 ครั้งที่ 3 การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ ในวันที่ 2 มิถุนายน 2564 โดยใช้กระบวนการจัดการความรู้เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนให้บุคลากรในคณะ ได้มีทักษะและมีความคิดริเริ่มในการสร้างงาน และพัฒนางานให้หน่วยงานมีความก้าวหน้าต่อไป