วันจันทร์, 15 สิงหาคม 2565

คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ ม. ทักษิณ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับ บริษัท ดู เดย์ ดรีม จำกัด (มหาชน) มุ่งพัฒนาเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจากวัตถุดิบท้องถิ่นและผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ตลาดสากล

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ  มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ถาวร จันทโชติ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพและ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ รองศาสตราจารย์ ดร.สมัคร แก้วสุกแสง รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม  อาจารย์ ดร.พรวิชัย เต็มบุตร อาจารย์ประจําหลักสูตรเทคโนโลยีเครื่องสําอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร   และอาจารย์  ดร.รัทรดา เทพประดิษฐ์ ประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร  ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ กับ บริษัท ดู เดย์ ดรีมจำกัด (มหาชน) โดยนายนิติโรจน์  มโนลม้าย กรรมการผู้จัดการ  นางสาวนันทวรรณ สุวรรณเดช ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ และนายธิติ รัตตมณี ตำแหน่ง ประธานสายงานพัฒนาธุรกิจ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมยกระดับวัตถุดิบท้องถิ่นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ตลาดสากล ทั้งนี้ มหาวิทยาลัย และ บริษัท ดู เดย์ ดรีม จ ากัด (มหาชน)ตกลงร่วมมือกันสนับสนุน พัฒนางานด้านการจัดการศึกษาให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อยกระดับวัตถุดิบท้องถิ่นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน สู่ตลาดสากล และบริการวิชาการในการพัฒนาทักษะบุคลากรในภาคอุตสาหกรรม โดยทั้ง 2 ฝ่ายจะร่วมมือ ดำเนินการศึกษาวิจัยและพัฒนาด้านเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร โดยมุ่งพัฒนาผลงานวิจัยและต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์  และร่วมมือพัฒนาทักษะความเชี่ยวชาญของบุคลากรที่รองรับเทคโนโลยีนวัตกรรมสมัยใหม่ของภาคอุตสาหกรรม  ในการพัฒนาหลักสูตรด้านการเรียนการสอนให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน  เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตได้เรียนรู้ประสบการณ์วิชาชีพในการทำงาน

สำหรับความร่วมมือในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยทักษิณ มีบทบาทหน้าที่ และขอบเขตความรับผิดชอบในการ

พัฒนางานวิจัยด้านเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร  การดำเนินการด้านการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา จดอนุสิทธิบัตร สิทธิบัตร  และสนับสนุนวิทยากรอบรมให้ความรู้ เพื่อเพิ่มทักษะด้านการวิจัยพัฒนา และทักษะการผลิต ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร   ในส่วนของบริษัท ดู เดย์ ดรีม จำกัด (มหาชน) มีบทบาทหน้าที่ และขอบเขตความรับผิดชอบในการดำเนินการด้านการผลิต ผลิตภัณฑ์จากผลงานวิจัย การดำเนินการด้านการตลาดและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์  เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพและ/หรือศึกษาดูงานแก่นิสิต  รวมทั้งร่วมออกแบบและพัฒนาหลักสูตรด้านการเรียนการสอนให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร โดยมีกำหนดระยะเวลาความร่วมมือเป็นเวลา 1 ปี