วันจันทร์, 15 สิงหาคม 2565

คณะเศรษฐศาสตร์ ม.ทักษิณ ผนึกความร่วมมือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ต่อยอดนิสิตสู่ประสบการณ์วิชาชีพ

            วันที่  26 กรกฎาคม 2565 อาจารย์ ดร.พินิจ ดวงจินดา คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน โดย นายมิตร สุวรรณรัตน์  ผู้ตรวจเงินแผ่นดิน (สตภ.15) โดยมี อาจารย์จิราพร คงรอด รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาคุณภาพองค์กร คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ และนายสมพร ภูมี ผู้ช่วยผู้ตรวจเงินแผ่นดิน (สตภ.15) ร่วมเป็นสักขีพยาน บันทึกข้อตกลงฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อแสดงความร่วมมือทางวิชาการ ในการยกระดับคุณภาพ การจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยทักษิณ กับ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เฉพาะในส่วนของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 15 (จังหวัดสงขลา) และสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดในเขตรับผิดชอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 15 (จังหวัดสงขลา) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมมือทางวิชาการและสนับสนุนการรับนิสิตเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ต่อยอดและสนับสนุนนิสิตได้พัฒนาความรู้และทักษะร่วมกันในการฝึกประสบการณ์ภายใต้การถ่ายทอดความรู้จากสถานการณ์จริง ให้สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงานอย่างเป็นระบบ และบูรณาการการทำงานของสองหน่วยงานเข้าด้วยกัน เพื่อมุ่งสร้างบัณฑิตที่พึงประสงค์อันสมควรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ

            อาจารย์ ดร.พินิจ ดวงจินดา คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ กล่าววว่า การจัดการเรียนการสอนในปัจจุบัน มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีศักยภาพในการนำความรู้ที่ได้รับสู่การปฏิบัติได้จริง  จึงมีการสร้างความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับหน่วยงานต่างๆเพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนมีทักษะที่สามารถตอบโจทย์ ความต้องการของตลาดแรงงานในภาคส่วนต่างๆ  ตลอดระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมาทางสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 15 (จังหวัดสงขลา) ได้ให้ ความอนุเคราะห์ในการรับนิสิตคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพมาอย่างต่อเนื่อง ทำ ให้นิสิตได้รับการถ่ายทอดความรู้และทักษะการทำงานจากผู้มีประสบการณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งศาสตร์ความรู้ ทางด้านบัญชี 

            สำหรับความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้ เป็นรูปแบบของการบูรณาการการทำงานเข้าด้วยกันเพื่อมุ่งสร้างบัณฑิตที่พึงประสงค์ รวมถึงเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพความร่วมมือกันอย่างต่อเนื่อง สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ได้รับนิสิตเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 15 (จังหวัดสงขลา) และสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 15 (จังหวัดสงขลา) ทั้งนี้ ในการรับนิสิตเข้าร่วมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ทางสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กำหนด สนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษาตามที่เห็นสมควร และร่วมดำเนินการตามโอกาสให้แก่นิสิตเพื่อสร้างบัณฑิตที่พึงประสงค์ให้มีคุณลักษณะตรงตามความต้องการของหน่วยงาน อีกทั้งร่วมมือกับมหาวิทยาลัยทักษิณ ในการปฏิบัติงาน อาทิเช่น การทำโครงงาน งานวิจัย การฝึกอบรม การจัดกิจกรรมให้บริการและวิชาชีพ และการสร้างหลักสูตร Non-Degree หรือ Pre-Degree โดยการสนับสนุนทรงคุณวุฒิเป็นอาจารย์พิเศษหรือวิทยากรบรรยาย และในส่วนมหาวิทยาลัยทักษิณ จะต้องกำกับดูแลนิสิตที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ให้ปฏิบัติตามข้อตกลงกฎระเบียบและข้อบังคับของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน