วันอังคาร, 17 พฤษภาคม 2565

ครบรอบ 66 ปี จังหวัดสงขลาจัดงานวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน เพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเท เสียสละ เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน และประเทศชาติ

เมื่อวันที่ 7 ก.พ. 2563 ที่บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดสงขลา (หลังใหม่)  นายกองเอก จารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาในฐานะผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงประจำกองอาสารักษาดินแดน จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นธงที่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนการิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถพิตร พระราชทานให้กับกองอาสารักษาดินแดน เพื่อเป็นเครื่องเตือนใจในการปฏิบัติหน้าที่ของกำลังพล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน 10 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมี นายกองเอก วรณัฏฐ์ หนูรอด ปลัดจังหวัดในฐานะหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ นางกัญจนา เกลี้ยงเกลา ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสขลา นายสมหวัง เรืองเพ็ง , นายนฤทธิ์ มงคลศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนเข้าร่วม

            สำหรับในปีนี้ กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน ได้จัดพิธีสดุดีกองอาสรักษาดินแดน ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สโมสรทหารบก(วิภาวดี) กรุงเทพมหานคร โดยผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลฯ และได้มอบเข็มอาสารักษาดินแดนสดุดี ให้กับผู้บังคับบัญชา และสมาชิกองอาสรักษาดินแดน ที่มีคุณสมบัติและผลงานจากการปฏิบัติหน้าที่สมควรได้รับเข็มอาสารักษาดินแดนสดุดี ประจำปี 2563       

 ในโอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้มอบเข็มอาสารักษาดินแดนสดุดี พร้อมใบประกาศสดุดีให้กับผู้ได้รับเข็มอาสารักษาดินแดนสดุดี ประจำปี 2563 และมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่ นายหมู่โท อรัญ จันเกตุ สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน สังกัดกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอสะเดาที่ 3 ผู้มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นรางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล จำนวน 10,000 บาท เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและสัญลักษณ์ของเกียรติยศในการปฏิบัติหน้าที่

            นอกจากนี้มูลนิธิอาสารักษาดินแดน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้คัดเลือกบุตรของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนให้ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 และมอบหมายให้กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสงขลา มอบทุนการศึกษาให้กับบุตรสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จำนวน 26 ทุน เป็นเงินจำนวน 69,500 บาทและชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยผู้มีจิตศรัทธาร่วมสมทบทุนการศึกษา จำนวน 70 ทุน เป็นเงินจำนวน 140,000 บาท

ชลิตา บุญปาสะ/ข่าว

อรรคพงษ์-วิลาศิณี/ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

7 ก.พ.63