วันอังคาร, 27 กรกฎาคม 2564

คำสั่งจังหวัดสงขลา ที่ 1566/2563 เรื่อง ห้ามบุคคลต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักร ณ จุดผ่านแดนถาวรจังหวัดสงขลาเป็นการชั่วคราว