วันเสาร์, 13 สิงหาคม 2565

คำสั่งจังหวัดสงขลา ที่ 1566/2563 เรื่อง ห้ามบุคคลต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักร ณ จุดผ่านแดนถาวรจังหวัดสงขลาเป็นการชั่วคราว