วันเสาร์, 13 สิงหาคม 2565

จังหวัดสงขลาจัดประชุมคณะทำงานติดตามและแนะนำแนวทางการปฏิบัติสำหรับจัดการแข่งขันกีฬามวย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

 วันนี้(24 ก.ค.63) นพ.อุทิศศักดิ์ หริรัตนกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลาเป็นประธานการประชุมคณะทำงานติดตามและแนะนำแนวทางการปฏิบัติสำหรับจัดการแข่งขันกีฬามวย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงาน กกท.จังหวัดสงขลา โดยมี นายสุเมธ อัครพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา ในฐานะนายทะเบียนจังหวัดและเลขานุการในการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบคำสั่งจังหวัดสงขลา ที่ 3419/2563 เรื่องคณะทำงานติดตามฯ จากนั้นได้แจ้งที่ประชุมได้ทราบถึงเรื่องเพื่อพิจารณา

ที่ประชุมได้พิจารณาประเด็นสำคัญ คือ ขั้นตอนแนวทางในการติดตามตรวจสอบสถานที่จัดการแข่งขันฯ ร่างแบบฟอร์มแนวทางในการติดตามตรวจสอบสถานที่จัดการแข่งขันฯ ทั้งนี้ทาง กกท.ได้จัดทำคู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมด้านกีฬาเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

            ตามที่การกีฬาแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย ได้มีบันทึกแจ้งให้ผู้อำนวยการสำนักงาน กกก.จังหวัด ในฐานะนายทะเบียนจังหวัด พิจารณาการอนุญาตจัดการแข่งขันกีฬามวยเป็นการเฉพาะคราว และสอดส่อง กำกับดูแล สนามมวยที่ได้รับ

อนุญาต ตามมาตรา27 แห่งพระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. 2542 ภายในจังหวัดโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ออกประกาศคู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมด้านกีฬา เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ฉบับที่ 1 และฉบับที่ 2 สำหรับการแข่งขันกีฬามวยโดยให้จัดการแข่งขันกีฬามวยในระบบปิด

            โดยไม่มีผู้เข้าชม เพื่อการถ่ายทอดผ่านสื่อต่างๆ โดยคำนึงถึงความสอดคล้องกับคำสั่งหรือประกาศที่เกี่ยวข้องภายในจังหวัด และกำกับติดตามกรแข่งขันกีฬามวยที่ได้รับอนุญาตให้จัดการแข่งขัน และถือปฏิบัติตามดังกล่าวโดยเคร่งครัด

กฤชกรรณ์ชัย บัวดำ /ภาพ-ข่าว

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

24 ก.ค.63