วันอาทิตย์, 3 กรกฎาคม 2565

จังหวัดสงขลาจัดเต็ม!! ยกขบวนสินค้า OTOP หวังกระตุ้นเศรษฐกิจและเพิ่มช่องทางการตลาดเพื่อให้เกิดการหมุนเวียนรายได้ในระบบฐานราก ภายในงาน “OTOP ทั่วไทยสุขใจ @ เมืองเก่าสงขลา” ระหว่างวันที่ 3 – 9 ก.พ. 63 นี้

วันที่ 4 ก.พ. 63  ณ โดมลานหน้าพิพิธภัณฑ์สงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดงาน “OTOP ทั่วไทย สุขใจ @ เมืองเก่าสงขลา” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 – 9 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีนายปวัน พรหมพิทักษ์ พัฒนาการจังหวัดสงขลา นางมุจรินทร์ ทองนวล ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา นายนิยม ไชยแก้ว นายอำเภอเมืองสงขลา ดร.สมศักดิ์ ตันติเศรณี นายกเทศมนตรีนครสงขลา นายวิชัย ศรีสมโภชน์ เกษตรจังหวัดสงขลา นางฉัตรสุดา ชุมแสง พาณิชยจังหวัดสงขลา นายพนมเทียน เส้งวั่น ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนประชาชนในพื้นที่จังหวัดสงขลาและพื้นที่ใกล้เคียงให้ความสนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา
ดร.สมศักดิ์ ตันติเศรณี นายกเทศมนตรีนครสงขลา

นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า จังหวัดสงขลาเป็นศูนย์กลางการค้า การลงทุนในทุกมิติ  ตามที่รัฐบาลได้กำหนดนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก โดยได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน  กล่าวคือ ให้นำภูมิปัญญาที่มีอยู่มาพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพมีมาตรฐาน ยกระดับสู่ผลิตภัณฑ์ OTOP และพัฒนาต่อยอดสู่ SMEs อีกทั้งให้พัฒนาขีดความสามารถในเรื่องการบริหารจัดการการตลาดเพื่อเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์จากชุมชนสู่ตลาด ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้จะเป็นอีกช่องทางให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการมีรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น ประชาชนชาวสงขลาและจังหวัดใกล้เคียงสามารถเข้าถึงสินค้าที่มีคุณภาพในราคายุติธรรม อีกทั้งยังมีส่วนช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างความเชื่อมั่นในด้านเศรษฐกิจและการลงทุนให้กับจังหวัดสงขลาอีกด้วย

ด้านนายปวัน พรหมพิทักษ์ พัฒนาการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา ร่วมกับเครือข่าย OTOP อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา และเทศบาลนครสงขลา กำหนดจัดงาน “OTOP ทั่วไทย สุขใจ @ เมืองเก่าสงขลา” เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายส่งเสริมพื้นที่ตลาดใหม่ ขยายพื้นที่ตลาดเดิมให้กับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP และผู้ประกอบการ SMEs จากจังหวัดสงขลาและจากทุกจังหวัดทั่วประเทศ พร้อมทั้งเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลาให้สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปีและสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนและส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนในจังหวัดสงขลา

ภายในงานมีการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP  สินค้า SMEs อาหารชวนชิมจากจังหวัดสงขลาและทั่วประเทศ จำนวน  225 บูท การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า ผลผลิตด้านการเกษตรจากกลุ่มสัมมาชีพในชุมชนของจังหวัดสงขลา จำนวน 10 บูท ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ใช้เงินผู้ผลิตและผู้ประกอบการที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรม สมทบเงินเป็นค่าใช้จ่ายทั้งหมด โดยไม่ใช้เงินงบประมาณทางราชการแต่อย่างใด ภายใต้การนำของคณะกรรมการเครือข่าย OTOP อำเภอเมือง จังหวัดสงขลาและได้รับการสนับสนุนความร่วมมือจากเทศบาลนครสงขลา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ภาคีเครือข่าย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา เป็นหน่วยงานในการส่งเสริมสนับสนุนและกำกับดูแล

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด/ข่าว

ประชา-ฟารีด้า-ชลิตา/ภาพ

4 ก.พ.63

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา