วันพฤหัสบดี, 7 กรกฎาคม 2565

จังหวัดสงขลายืนยันยังไม่เปลี่ยนคำขวัญประจำจังหวัด จนกว่าจะได้รับฟังความเห็นจากประชาชน

จากการที่จังหวัดสงขลาได้มีการประชุมหารือเรื่องความเหมาะสมในการปรับคำขวัญประจำจังหวัดสงขลาให้สอดคล้องกับบริบทของจังหวัดสงขลาในปัจจุบัน โดยคณะทำงานพิจารณาปรับปรุงและแก้ไขคำขวัญจังหวัดสงขลา  ได้มีการประชุมครั้งที่ 2  เมื่อวันที่  6  มกราคม  2564  ณ  ศาลากลางจังหวัดสงขลา เพื่อพิจารณาถึงแนวทางและรูปแบบในการดำเนินงาน  ซึ่งที่ประชุมของคณะทำงานดังกล่าวได้มีมติว่า  เห็นควรแต่งตั้งผู้มีความสามารถ อาทิ นักกวีนิพนธ์ นักปราชญ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ของจังหวัดสงขลา และผู้แทนภาคประชาชน ร่วมเป็นทีมร่างคำขวัญตามกรอบแนวคิดที่กำหนดจำนวน  5  คำขวัญ เพื่อนำมาเสนอคณะทำงานพิจารณาปรับปรุงและแก้ไขคำขวัญประจำจังหวัดสงขลาให้ร่วมกันพิจารณา หลังจากนั้นจะมีการสำรวจความคิดเห็นประชาชนผ่านสื่อโซเชียลว่าเห็นด้วยหรือไม่ที่จะมีการปรับคำขวัญประจำจังหวัดสงขลาและในกรณีที่ประชาชนเห็นว่าสมควรปรับก็ขอให้ร่วมพิจารณาร่างคำขวัญ จำนวน  5  คำขวัญ ที่ผู้เชี่ยวชาญและภาคประชาชนได้ร่วมกันคิด  หรืออาจจะเสนอคำขวัญใหม่เพิ่มเติมก็ได้  ทั้งนี้  การปรับคำขวัญจังหวัดสงขลาเบื้องต้นเป็นเพียงการหารือยังไม่มีข้อสรุปจนกว่าจะได้รับฟังความคิดเห็นจากประชาชนชาวจังหวัดสงขลาซึ่งถือเป็นเสียงที่สำคัญ

  สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา