วันอาทิตย์, 3 กรกฎาคม 2565

จังหวัดสงขลา จัดกิจกรรม “Kick off โครงการขยะทองคำ” ประจำปี 2565 เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้ตระหนักและให้ความสำคัญในการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง โดยมีเป้าหมายเปลี่ยนขยะให้เป็นมูลค่า

วันนี้ (25 ก.พ. 65) ที่บริเวณจุดรับขยะบริเวณด้านหน้าเทศบาลนครสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดกิจกรรม “Kick off  โครงการขยะทองคำ” ประจำปี 2565 เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้ตระหนักและให้ความสำคัญในการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง ซึ่งมีเป้าหมายในการนําขยะรีไซเคิลมาเปลี่ยนเป็นมูลค่า โดยมีนายวรณัฎฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายพนมเทียน เส้งวั่น ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา นายอำพล ธรรมปาโล รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วม

นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า จังหวัดสงขลา ได้กำหนดการจัดกิจกรรม “โครงการขยะทองคำ” เพื่อให้มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการจัดการขยะในระดับพื้นที่ หน่วยงาน องค์กรต่างๆ ทุกภาคส่วน เพื่อการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง และเป็นการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการจังหวัดสะอาด การบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ภายใต้ความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการบูรณาการการทำงานด้านการจัดการขยะร่วมกัน โดยให้รู้จักคัดแยกขยะก่อนทิ้งและดำเนินการบริหารจัดการขยะให้ถูกต้องตามหลัก 3Rs คือ Reduce (ใช้น้อย) Reuse (ใช้ซ้ำ) และ Recycle (นำกลับมาใช้ใหม่) ตลอดจนส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินกิจกรรม โครงการการลดปริมาณขยะของจังหวัดเพื่อร่วมกันรักษาความสะอาด

ทั้งนี้ จังหวัดสงขลาได้กำหนดแนวทางการดำเนินงาน “โครงการขยะทองคํา” โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาสัมพันธ์แนวทางการคัดแยกขยะให้กับประชาชน กำหนดจุดรับซื้อขยะรีไซเคิลของหมู่บ้าน/ชุมชน พร้อมกำหนดวัน เวลา และสถานที่ให้ผู้ประกอบการเข้ารับซื้อขยะ หรือจัดตั้งเป็นกองทุนขยะเพื่อนำรายได้ไปช่วยเหลือผู้ยากไร้ของหมู่บ้านและชุมชน ส่วนการดำเนินงานภายในศาลากลางจังหวัดสงขลา จังหวัดสงขลาร่วมกับเทศบาลนครสงขลา กำหนดรับซื้อขยะรีไซเคิลจากส่วนราชการที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ศาลากลางจังหวัดสงขลา ทุกวันศุกร์สุดท้ายของเดือน เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรภาครัฐให้ความสำคัญในการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง

นอกจากนี้ภายในงาน ได้มีกิจกรรม “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติกและกิจกรรมการรวบรวมขยะอิเล็กทรอนิกส์ในหน่วยงานเพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกวิธี โดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา มาร่วมขับเคลื่อนการจัดการขยะภาครัฐในครั้งนี้ด้วยเช่นกัน

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด /ข่าว-ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

25 ก.พ. 65