วันพฤหัสบดี, 7 กรกฎาคม 2565

จังหวัดสงขลา จัดพิธีนามบันทึกข้อตกลง MOU การสร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัยสู่ 4 ร และกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้บริโภคอาหารปลอดภัย สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค และเปิดโอกาสทางการตลาดเพิ่มมากขึ้น

วันนี้ (8 ก.ค. 63) นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดพิธีลงนามบันทึกการประสานความร่วมมือกิจกรรม “สนับสนุนการสร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัย (โรงพยาบาล โรงเรียน โรงแรม ร้านอาหาร)” ระหว่างจังหวัดสงขลา กับส่วนราชการ และภาคเอกชน  และบันทึกข้อตกลงการจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) ระหว่างบริษัทประชารัฐรักสามัคคีตราด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) กับโรงพยาบาล โรงเรียน โรงแรม ร้านอาหาร และผู้ประกอบการเป้าหมาย โดยมีนายปวัน พรหมพิทักษ์ พัฒนาการจังหวัดสงขลา นายแพทย์ปพน ดีไชยเศรษฐ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา นายวิชัยศรีสมโภชน์ เกษตรจังหวัดสงขลา ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม 

นายปวัน พรหมพิทักษ์ พัฒนาการจังหวัดสงขลา  กล่าวว่า ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้ทุกจังหวัดขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างรายได้ในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก และร่วมดำเนินงานคู่ขนานกับบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีสงขลา (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด โดยให้ความสำคัญกับการสนับสนุนการทำเกษตรแบบอินทรีย์ หรือเกษตรที่มีความ ปลอดภัย สร้างเครือข่ายการผลิตอาหารปลอดภัย เชื่อมโยงเครือข่ายการตลาด สู่โรงพยาบาล โรงเรียน โรงแรม และร้านอาหาร ตั้งแต่กระบวนการต้นทาง กลางทาง และปลายทาง มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้บริโภคอาหารปลอดภัย สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค และเปิดโอกาสทางการตลาดเพิ่มมากขึ้น ตามแนวคิดแห่งห่วงโซ่ คุณค่า หรือ Value Chain ทั้งในด้านการผลิต การบริโภค การตลาด ผลิตพืชผัก ปลอดภัยให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน โดยการประสานความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ในจังหวัดสงขลา เพื่อขับเคลื่อนวาระอาหารปลอดภัยให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ สู่พี่น้องประชาชนในระดับพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม

สำหรับกิจกรรมมีการเสวนาพูดคุยในประเด็น “แนวทางการสนับสนุนเครือข่ายอาหารปลอดภัยโดยกลไกประชารัฐ” ประกอบด้วย (1). การสร้างรายได้จากกิจกรรมอาหารปลอดภัยสู่ 4 ร โดยกลไกประชารัฐ โดยพัฒนาการจังหวัดสงขลา (2). นโยบายโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย โดยสาธารณสุขจังหวัดสงขลา (3). การดำเนินงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย โดย โรงพยาบาลหาดใหญ่ (4).การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัย โดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา และ (5). บริษัทประชารัฐรักสามัคคีจังหวัดสงขลา กับการขับเคลื่อนอาหารปลอดภัยสู่ 4 ร โดยบริษัทประชารัฐรักสามัคคีจังหวัดสงขลา

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด/ข่าว

ประชา-วิทยา/ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

8 ก.ค. 63