วันศุกร์, 20 พฤษภาคม 2565

จังหวัดสงขลา จัดโครงการอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำเทศบาลตำบลลำไพล อำเภอเทพา เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานในการปกป้องและบรรเทาสาธารณภัยในระดับพื้นที่ให้เป็นระบบรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์

  วานนี้ (14 ม.ค. 63) ที่วิทยาลัยชุมชนสงขลา จังหวัดสงขลาจัดโครงการอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลลำไพล โดยมีจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลลำไพล จิตอาสา วปร. 904 เข้าร่วม เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานในการปกป้องและบรรเทาสาธารณภัยในระดับพื้นที่ รวมถึงการพิจารณากำหนดรูปแบบการสั่งการ การติดต่อสื่อสาร และการอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ให้มีความพร้อมสามารถปฏิบัติภารกิจตามที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลลำไพล เป็นการฝึกอบรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำร่องของจังหวัดสงขลา ได้กำหนดการฝึกอบรมขึ้น ระหว่างวันที่ 13-15 มกราคม 2563 รวม 3 วัน

      ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งให้แก่เทศบาลตำบลลำไพล ให้มีบุคลากรที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือเจ้าพนักงาน ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมความรู้ด้านการจัดการ  สาธารณภัยเบื้องต้น ระบบบัญชาการเหตุการณ์การควบคุมสั่งการบริหารจัดการสาธารณภัยในพื้นที่เกิดเหตุที่มีรูปแบบและมาตรฐานเดียวกัน ให้กับชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลลำไพล เพื่อพัฒนาระบบการปฏิบัติงานกู้ภัยในภาวะฉุกเฉินให้เป็นระบบรวดเร็ว และทันต่อเหตุการณ์ เพื่อสนับสนุนให้อาสาพระราชทานในระดับพื้นที่ให้มีความเข้มแข็งและมีทักษะความรู้ความชำนาญในการจัดการภัยที่จะส่งผลให้ประชาชนในชุมชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

       สำหรับการอบรมภาคปฏิบัติในครั้งนี้ ประกอบด้วย การใช้เปลลำเลียงผู้ประสบภัยจากที่สูงด้วยบันได การใช้ระบบความปลอดภัยและการโรยตัวจากที่สูง การวิ่งสายดับเพลิง การใช้อุปกรณ์ดับเพลิง การระงับอัคคีภัยจากก๊าซหุงต้ม การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์กู้ภัยประจำพื้นที่ การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการฟื้นคืนชีพ CPR และการฝึกปฏิบัติสถานการณ์จำลองการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากอัคคีภัยหรือสถานการณ์ภัยอื่นๆ ซึ่งได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากหลายหน่วยงานได้แก่ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 12 สงขลา สถานีตำรวจภูธรเทพา โรงพยาบาลเทพา หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา สาขาเทพา คณะครูฝึกจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา จิตอาสา 904 หลักสูตรประจำและจิตอาสา 904 หลักสูตรพื้นฐาน

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด / ข่าว

วรางคณา / ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

14  ม.ค. 63