วันพฤหัสบดี, 7 กรกฎาคม 2565

จังหวัดสงขลา ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 อย่างต่อเนื่อง หลังผ่อนปรนให้สถานประกอบการบางส่วนเปิดบริการได้ รวมถึงชี้แจงแนวทางการปฏิบัติกรณีเดินทางเข้าจังหวัดโดยเครื่องบิน

วันนี้ (11 พ.ค. 63) ที่ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 18/2563 เพื่อติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของผู้ติดเชื้อไวรัส COVID-19 ในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง หลังมีการผ่อนปรนให้สถานประกอบการบางส่วนเปิดบริการได้ รวมถึงชี้แจงแนวทางการปฏิบัติกรณีเดินทางเข้าจังหวัดโดยเครื่องบิน โดยมีนายอำพล พงศ์สุวรรณ นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา นายสมหวัง เรืองเพ็ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายแพทย์อุทิศศักดิ์ หริรัตนกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลาและคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง

ตามที่รัฐบาลได้ประกาศให้ใช้ AOT Application เป็นหลักที่ช่วยให้รัฐบาลสามารถเฝ้าระวังเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับ COVID-19 โดยผู้โดยสารจะต้องดาวน์โหลด Application และลงทะเบียนอัพโหลดภาพบัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทางพร้อมกรอกเอกสารภายใน Application ซึ่งข้อมูลทั้งหมดจะถูกส่งไปยังกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข สำหรับจังหวัดสงขลา ผู้โดยสารขาเข้า ณ ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ จะต้องกรอกเอกสารผ่าน QR code ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อเป็นข้อมูลในการกำหนดมาตรการคัดกรองต่อเป้าหมายผู้เดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดสงขลา เพื่อให้บุคลากรสาธารณสุขสามารถไปติดตามยังที่อยู่อาศัยได้ เมื่อผู้โดยสารข้อมูลเรียบร้อยสามารถแสดง QR code หรือแสดงเอกสารแบบฟอร์มที่ทางออกท่าอากาศยานเพื่อเดินทางต่อไป ซึ่งข้อมูลจะเข้าระบบของทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สามารถแจ้งไปยังพื้นที่ให้ทราบได้อย่างรวดเร็ว

ทั้งนี้ เมื่อถึงที่พักอาศัยไม่ว่าจะเป็นบ้านหรือโรงแรม ต้องรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ควบคุมโรคในพื้นที่พำนักอาศัย เพื่อดำเนินการตามมาตรการกักตัวที่บ้าน 14 วัน (Home Quarantine) โดยเคร่งครัด ห้ามออกนอกเคหสถานโดยไม่มีเหตุอันควร หากตรวจสอบพบการฝ่าฝืนจะถูกดำเนินการตามกฎหมาย

ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้กล่าวเน้นย้ำว่า แม้สถานการณ์จะดีขึ้นแต่ก็ต้องไม่ประมาทในเรื่องการดูแลตนเองและคนรอบข้าง อยู่บ้าน เว้นระยะห่าง ไม่ใช้สิ่งของร่วมกัน ล้างมือบ่อย ๆ สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อออกจากบ้าน เพื่อป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด/ข่าว

ประชา-วิทยา/ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

11 พ.ค. 63