วันอังคาร, 17 พฤษภาคม 2565

จังหวัดสงขลา ปลุกพลังทุกภาคส่วน เดินหน้าต่อต้านการคอร์รัปชันภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต”เพื่อตระหนักถึงภัยร้ายแรงที่เกิดจากการคอรัปชั่นและแสดงถึงความร่วมใจสร้างสังคมไทยไม่ทนต่อการทุจริต

วันนี้ (9 ธ.ค. 62) ณ หอประชุมเปรม 100 ปี มหาวชิราวุธ โรงเรียนมหาวชิราวุธ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ภาคประชาชน นักเรียนนักศึกษาและประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านการคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” เพื่อตระหนักถึงภัยร้ายแรงที่เกิดจากการคอรัปชั่นและเป็นการแสดงจุดยืนร่วมกันของคนไทยทุกภาคส่วนที่ไม่ทนต่อการทุจริต โดยรับฟังการถ่ายทอดสดการประกาศเจตนารมย์ต่อต้านการทุจริตพร้อมกับส่วนกลาง ซึ่งมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธี ฯ  

นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้ สืบเนื่องจากที่ประชุมใหญ่ สมัชชาสหประชาชาติ (UN) มีมติเห็นชอบอนุสัญญาสหประชาชาติ ว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต คริสต์ศักราช 2003 (UNCAC) และประเทศภาคีสมาชิกสหประชาชาติ จำนวน 191 ประเทศรวมทั้งประเทศไทย ได้ร่วมลงนามในอนุสัญญาดังกล่าว ระหว่างวันที่ 9-11 ธันวาคม 2546 ณ ประเทศเม็กซิโก โดยมีเป้าหมาย เพื่อให้ประเทศสมาชิกประสานความร่วมมือ ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ทั้งภายในประเทศและระดับสากล เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น องค์การสหประชาชาติ จึงได้ประกาศให้วันที่ 9 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (International Anti-Corruption Day) ประเทศไทย ในฐานะหนึ่งในประเทศภาคีสมาชิกสหประชาชาติ นำโดยรัฐบาลร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช. หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และเครือข่ายทุกภาคส่วนจึงได้ร่วมกันจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ขึ้น พร้อมกันทั่วประเทศในวันที่ 9 ธันวาคม 2562 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อแสดงถึงเจตนารมณ์ของผู้นำทางการเมือง ที่ร่วมกับภาคีทุกภาคส่วนมีความมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างต่อเนื่องและปลุกกระแสสังคมไม่ทนต่อการทุจริต มุ่งยกระดับค่าดัขนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ของประเทศไทยให้สูงขึ้น

โดยประเทศไทยในฐานะประเทศสมาชิกขององค์การสหประชาชาติ รัฐบาลร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช. องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) และภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคม ได้ร่วมกันจัดการวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลขึ้น เพื่อเป็นการแสดงจุดยืนร่วมกันของคนไทยทุกภาคส่วนที่ไม่ทนต่อการทุจริตได้อีกต่อไป ซึ่งปัญหาคอร์รัปชันของประเทศไทยเป็นปัญหาที่สั่งสมมานาน และส่งผลเสียหายต่อประเทศ ทั้งในทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และการศึกษาในภาพรวม ที่ผ่านมาสังคมไทยได้เกิดวัฒนธรรม ที่ยอมรับการทุจริต ทั้งการซื้อขายตำแหน่ง การแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูง กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างการให้สิทธิประโยชน์ รวมทั้งการใช้ช่องโหว่ทางกฎหมายในการเอื้อประโยชน์ต่อกัน

ซึ่งในปัจจุบันการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ ในการป้องกันการทุจริต มีแนวโน้มไปในทางที่ดีขึ้น ผู้ที่ทุจริตจะถูกต่อต้านและถูกลงโทษทั้งจากกฎหมายและสังคม รวมทั้งมีการบูรณาการการทำงานของหน่วยงานต่อต้านการทุจริต เพื่อจัดการกับการทุจริตและผลักดันให้เกิดการนำกลไกและมาตรการต่าง ๆ ไปใช้จริงได้อย่างสัมฤทธิ์ผล ทั้งในภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคส่วนอื่น ๆโดยเฉพาะการเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนและประชาชนทั่วไป เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการตรวจสอบการทำงานของรัฐ นับว่าเป็นการทำงานร่วมกันในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างยั่งยืน

สำหรับหัวข้อหลักของการจัดงานในปีนี้ อยู่ภายใต้แนวคิด Zero Toleranceคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” โดยมุ่งหวังว่า ถึงเวลาแล้วที่คนไทยต้องลุกขึ้นมาทำหน้าที่ ปกป้องสิทธิของตนเองและประเทศชาติ ด้วยการไม่ยอม ไม่ทน และไม่เฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ และมีจิตสำนึกที่ถูกต้อง ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และความพอเพียง พร้อมทำหน้าที่ตรวจสอบ และเฝ้าระวังการทุจริต เพื่อให้ประเทศไทยโปร่งใส และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

ทั้งนี้คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐของเฉลี่ยของส่วนราชการภายใต้การกำกับดูแลของผู้ว่าราชการจังหวัด 34 หน่วยงาน มีคะแนนเฉลี่ย 86.59 อยู่ในลำดับที่ 16 ของประเทศ ซึ่งเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากคะ ส่วนคะแนนเฉลี่ยจากการประเมินในภาพรวมทั้งหมด 146 หน่วยงาน ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 141 แห่ง จังหวัดสงขลา 1 แห่ง และมหาวิทยาลัย 4 แห่ง ได้คะแนนเฉลี่ย 71.71 เป็นลำดับที่ 36 ของประเทศและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้คะแนนการประเมิน ITA สูงสุด ของจังหวัดสงขลา ได้แก่ เทศบาลนครหาดใหญ่ 94.74 คะแนน, องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหลา 91.71 คะแนน, องค์การบริหารส่วนตำบลจะแหน 91.67 คะแนน, เทศบาลตำบลปริก 90.74 คะแนนและองค์การบริหารส่วนตำบลสะกอม 89.75 คะแนนศิริลักษณ์ แคล้วคลาด /ข่าว

ประชา- ฟารีด้า/ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

9 ธ.ค. 62