วันพฤหัสบดี, 7 กรกฎาคม 2565

จังหวัดสงขลา รณรงค์ชาวสงขลาฉีดวัคซีน พร้อมปล่อยรถแห่ออกประชาสัมพันธ์ เพื่อรณรงค์ให้ “ชาวสงขลา ร่วมใจ ฉีดวัคซีน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ”

          วันนี้ (16 พ.ค.64) นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดกิจกรรม “ชาวสงขลา ร่วมใจ ฉีดวัคซีน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” ร่วมปล่อยขบวนรถแห่ ออกณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนฉีดวัคซีน ทั่วทั้ง 16 อำเภอในจังหวัดสงขลา โดยมี นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และ คณะผู้บริหาร นพ.อุทิศศักดิ์ หริรัตนกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา  ประธานสภา และสมาชิกสภาอบจ.สงขลา หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงขลา  เข้าร่วมในพิธีเปิด ณ ลานอเนกประสงค์บริเวณหน้าอาคารศรีเกียรติพัฒน์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา

          สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในจังหวัดสงขลา ที่มีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา ออกประกาศเรื่องมาตรการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดสงขลา เพิ่มเติมมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นมาตรการเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดในพื้นที่ รวมถึงการรณรงค์การฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ซึ่งจะช่วยในการป้องกันการติดเชื้อ ป้องกันการป่วยอาการรุนแรง ป้องกันการเสียชีวิต รวมทั้งป้องกันการแพร่เชื้อ โดยการลงทะเบียนผ่าน application  “หมอพร้อม” หรือประสานศูนย์บริการสาธารณสุขใกล้บ้านในการจองสิทธิฉีดวัคซีนโควิด-19

          ปัจจุบันประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป และผู้ที่มีความเจ็บป่วย 7 โรคเรื้อรัง ยังลงทะเบียนเข้ารับการฉีดวัคซีนเพียง 10 เปอร์เซ็นต์ (จากแหล่งข้อมูลสสจ.สงขลา) ดังนั้น เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย รับทราบข้อมูลข่าวสาร การฉีดวัคซีนโควิค-19 ที่ถูกต้องอย่างทั่วถึง และครอบคลุมทุกพื้นที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐที่มีบทบาทในการสนับสนุนให้มีการป้องกัน การควบคุมการแพร่ระบาด จึงได้จัดกิจกรรม “ชาวสงขลา ร่วมใจ ฉีดวัคซีน หยุดเชื้อ  เพื่อชาติ” ขึ้น โดยการปล่อยรถแห่ประชาสัมพันธ์ เพื่อเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดสงขลา   ร่วมใจ ไปลงทะเบียน เพื่อรับการฉีดวัคซีนในวันนี้

          ทั้งนี้ ประชาชนกลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่มเจ็บป่วย 7 โรคเรื้อรัง สามารถลงทะเบียนเพื่อจองสิทธิในการฉีดวัคซีนได้แล้วตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564  ผ่าน Line Official Account หมอพร้อม หรือติดต่อโรงพยาบาลใกล้บ้านที่มีประวัติการรักษา แจ้งเจ้าหน้าที่ อสม. หรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล โดยจะเริ่มฉีดในวันที่ 7 มิถุนายน 2564 นี้