วันพฤหัสบดี, 11 สิงหาคม 2565

จังหวัดสงขลา วางแนวทางการเตรียมความพร้อมเปิดพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยว ระยะที่ 2 ควบคู่กับการกำหนดมาตรการทางด้านสาธารณสุข เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค

วันนี้ (1 ธ.ค. 64) ที่ห้องประชุม 1 ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานประชุมติดตามความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมเปิดพื้นที่การท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา ระยะที่ 2 (1-31 ธันวาคม 2564 ) และการกำหนดมาตรการทางด้านสาธารณสุขเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 โดยมีนายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายวรณัฎฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา และคณะทำงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

จังหวัดสงขลา ได้กำหนดเปิดพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยวระยะที่ 2 ตามนโยบายรัฐบาล โดยนำร่องพื้นที่3 อำเภอเศรษฐกิจ ประกอบด้วย อำเภอหาดใหญ่ อำเภอเมืองสงขลา และอำเภอสะเดา ซึ่งคาดว่าจะสามารถเปิดพื้นที่การท่องเที่ยวได้ในวันที่ 16 ธันวาคม 2564 นี้ จึงได้ร่วมประชุมหารือและวางแนวทางเบื้องต้นในการเปิดรับนักท่องเที่ยว ออกเป็น 4 ปัจจัยสำคัญ ได้แก่ Vaccine coverage ประชากรในจังหวัดสงขลา มีการฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มแล้วไม่น้อยกว่า 75 %, มาตรฐานสถานประกอบการปลอดภัย สถานประกอบการต้องผ่านมาตรฐาน SHA+/ TSC/ Covid free setting มากกว่า 70%, อัตราการติดเชื้อเฉลี่ยรายสัปดาห์ต่อแสนประชากร ไม่เกิน 20 คนต่อแสนประชากร หรือไม่เกิน 300 คนต่อวัน, สถานการณ์เตียงของโรงพยาบาล เตียงสีเหลืองและสีแดงควรมีอัตราการครองเตียงไม่เกิน 80% และมีการเตรียมโรงแรม state quarantine ไว้รองรับนักท่องเที่ยวในกรณีเกิดเหตุจำเป็น

นอกจากนี้ในที่ประชุม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รายงานภาพรวมแนวทางการเปิดรับนักเที่ยวในพื้นที่จังหวัดสงขลา ทั้งการเตรียมความพร้อมเปิดด่านชายแดนไทย – มาเลเซีย ควบคู่กับการดำเนินงานด้านสาธารณสุขให้มีความพร้อมอย่างสูงสุด การรายงานข้อมูลสถานประกอบการที่ได้รับมาตรฐาน SHA SHA+ SHA Extra plus ในจังหวัดสงขลา ซึ่งในส่วนของ SHA มีสถานประกอบการที่ผ่านมาตรฐานความปลอดภัย แล้วจำนวน 289 ราย จากทั้งหมด 369 ราย และผ่านมาตรฐาน SHA Plus จำนวน 28 ราย จากทั้งหมด 72 ราย โดยจะเร่งประเมินมาตรฐาน SHA+ ให้แก่สถานประกอบให้แล้วเสร็จโดยเร็ว รวมถึงการขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้กิจการ กิจกรรม และสถานประกอบการ ดำเนินการสมัครลงทะเบียนในเว็บไซต์Thai Stop COVID Plus เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถดำเนินกิจการได้อย่างมั่นใจในการเปิดบริการ

 สำหรับภาพรวมการให้บริการวัคซีนในพื้นที่สงขลา ซึ่งข้อมูล ณ วันที่ 30 พ.ย. 64 สามารถให้บริการวัคซีนเข็มที่ 1 ได้ร้อยละ 74 วัคซีนเข็มที่ 2 ได้ร้อยละ 63.88 และคาดว่าจะสามารถให้บริการวัคซีนเข็มที่ 2 ได้ครบ 70% ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามา

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด/ข่าว/ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

1 ธ.ค. 64