วันอังคาร, 17 พฤษภาคม 2565

จิตอาสา พระราชทานและหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วนร่วมกับประชาชนชาวอำเภอระโนด ใส่เสื้อเหลืองสวมหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโควิด -19 จัดกิจกรรมโครงการ “เราทำความดีด้วยหัวใจ”

เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 กองบัญชาการกองทัพไทย โดย พลตรี กฤษณ์ จันทรนิยม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย พร้อมด้วย นาย ไพโรจน์ ศรีละมุล นายอำเภอระโนด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนจิตอาสา ในพื้นที่อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา และกำลังพล จิตอาสาพระราชทาน ของ สำนักงานพัฒนาภาค 4 พร้อมหน่วยขึ้นตรง จัดกิจกรรมจิตอาสาต้านภัยแล้ง โดยการพัฒนาแหล่งน้ำ “คลองผักกูด” ณ บ้านมาบด้วน หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา กิจกรรมประกอบด้วย การขุดลอกสิ่งกีดขวางทางน้ำ ความยาว 2.5 กิโลเมตร กำจัดวัชพืช ปรับแต่งภูมิทัศน์ ให้มีความสวยงาม

โดยศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ภาค 4 ได้มอบหมายให้ ศูนย์จิตอาสาพระราชทาน สำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ร่วมกับศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอระโนด จังหวัดสงขลา กำหนดพื้นที่เป้าหมาย ในการสร้างแหล่งน้ำขึ้นใหม่ หรือพัฒนาแหล่งน้ำเดิม เพื่อเพิ่มศักยภาพในการรับมือกับภัยแล้งที่อาจจะเกิดขึ้น โดยได้ดำเนินการร่วมกับ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นจังหวัด นำร่อง ในการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และเพื่อปฏิบัติตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการฟื้นฟูแหล่งน้ำ ตามธรรมชาติ แม่น้ำ คูคลอง หนอง บึง ให้สะอาดสวยงาม ดำเนินการพัฒนา ฟื้นฟู และแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำอย่างเป็นระบบ โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อเป็นการสืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริในการฟื้นฟูและพัฒนาลำน้ำคูคลองในพื้นที่ ให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ได้ เช่น การเกษตร ป้องกัน และแก้ไขปัญหาภัยธรรมชาติ โดยมีประชาชนผู้ได้รับประโยชน์ จำนวน 425 ครัวเรือน

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ สำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา และหน่วยขึ้นตรง สนับสนุน กำลังพลและยุทโธปกรณ์ รถขุดตักแขนยาว, เรือท้องแบน ในการจัดกิจกรรม โดยบูรณาการ ร่วมกับ อำเภอระโนด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ และประชาชนในพื้นที่ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา และจิตอาสาพระราชทาน ช่วยแก้ปัญหา บรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชน ในภาวะภัยพิบัติต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นภัยแล้ง ขาดแคลนน้ำในช่วงเกษตรกรรม หรือภัยพิบัติในส่วนอทุกภัยในหน้าน้ำหลาก สิ่งสำคัญที่สุด กองบัญชาการกองทัพไทย มุ่งเน้นในเรื่องการพัฒนา ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมเทิดพระเกียรติ ทุกกิจกรรม ซึ่งทางกองทัพไทยรับสนองพระราชองค์การ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการดำเนินการศึกษาและสานต่อยอดในกิจกรรม จึงให้มีการจัดกิจกรรมในวันนี้ขึ้น ซึ่งประโยชน์ที่จะได้รับก็จะบรรจุอยู่ในแผ่นพัฒนาของหน่วยงานในพื้นที่ โดยเฉพาะในอำเภอระโนด อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป

สำหรับในช่วงฤดูแล้งจะเห็นได้ว่าการกักเก็บน้ำได้เพิ่มมากขึ้น จากที่ทางกองทัพไทยได้ใช้เครื่องจักรกล ของหน่วยราชการาชเคลื่อนที่เข้ามาดูแลเพิ่มเติม คล้ายลักษณะแก้มลิงที่จะกักเก็บน้ำเพื่อไว้ใช้ในยามฤดูแล้วได้ ซึ่งน้ำเป็นปัจจัยสำคัญในการใช้เกษตรกรรม ดำรงค์ชีวิตประกอบอาชีพ และจะทำให้อำเภอระโนดจะมีผลดีในอนาคต

การจัดกิจกรรมอาสาพระราชทานในครั้งนี้ทางกองทัพไทย สำนักงานพัฒนาภาค 4 ให้อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา เป็นอำเภอนำร่อง โดยจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ต้านภัยแล้ง ให้มีการกำจัดวัชพืช บริเวณคลองผักกูด ที่ขวางทางน้ำที่มีทั้งผักกระเฉด และผักตบชวา ซึ่งคลองแห่งนี้เป็นสายน้ำที่พี่น้องเกษตรกร โดยเฉพาะชาว ตำบลบ้านใหม่ และตำบลใกล้เคียงได้ใช้ประโยชน์ในการทำการเกษตร ในช่วงฤดูการทำนา ซึ่งในปี 63 ที่ผ่านมาพี่น้องชาว ตำบลบ้านใหม่ได้ประสบปัญหาภัยแล้งทำให้ชาวเกษตรกรขาดแคลนน้ำ และเกิดภัยพิบัติ ในปี 2564 และ 2565 ทางหน่วยทหารพัฒนา ภาค 4 ได้กำหนดให้พื้นที่ ตำบลบ้านใหม่ที่เคยประสบปัญหาภัยแล้งให้เป็นพื้นที่โครงการนำร่อง การแก้ไขภัยแล้ง ซึ่งอำเภอระโนดเป็นอำเภอนำร่องจิตอาสาอยู่แล้ว จึงได้นำโครงการนี้มาร่วมกันดำเนินการในโอกาสต่อ ๆ ไป