วันพุธ, 18 พฤษภาคม 2565

จ.สงขลา เดินหน้าสร้างความตระหนักรู้ภัยร้ายจากขยะพลาสติก พร้อมรณรงค์ทุกภาคส่วน“ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก” เพื่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

นายเฉลิมพันธ์ ยินเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ในปัจจุบันนี้ทั่วโลกตื่นตัวเกี่ยวกับปัญหาขยะพลาสติก เนื่องจากว่า ขยะพลาสติกเกิดขึ้นบนบก แต่ถ้าหากมีการจัดเก็บไม่ดี ก็จะไหลลงสู่ทะเลกลายเป็นขยะทะเล ซึ่งประเทศไทยที่ผ่านมาถูกจัดอยู่ในอันดับที่ 6 ของโลก ในการมีขยะทะเลเป็นจำนวนมาก แต่ในขณะนี้ถูกจัดมาเป็นอันดับที่ 10 แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยได้มีการบริหารจัดการขยะพลาสติก โดยการรณรงค์ การจัดเก็บขยะดีขึ้น ทำให้ขยะไหลลงสู่ทะเลน้อยลง เพราะฉะนั้นจึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนงดการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2553 เป็นต้นไป

ขยะพลาสติกยังคงเป็นปัญหาที่สำคัญและต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน ซึ่งประเทศไทยถูกจัดอยู่ในอันดับที่ 10 ของโลก ที่ทิ้งขยะพลาสติกลงในทะเล ขยะเหล่านี้ไม่ได้สูญสลายหายไปไหน แต่กลายเป็นพลาสติกขนาดเล็กหรือที่เรียกว่า Micro plastics และจะกลับเข้าสู่ร่างกายของมนุษยอีกครั้งจากอาหารทะเลที่เรารับประทานกันอยู่ในทุกวัน

ปัจจุบันพบว่าขยะพลาสติกมีแนวโน้มการใช้งานเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากพลาสติกมีคุณสมบัติเบา แข็งแรง ทนทานและราคาถูก ทำให้มีผลิตภัณฑ์พลาสติกให้เลือกใช้อย่างมากมายและได้รับความนิยมอย่างรวดเร็ว เช่น ถุงหูหิ้ว ภาชนะบรรจุอาหาร แก้วน้ำ หลอดเครื่องดื่ม ของเล่นเด็ก เฟอร์นิเจอร์ ซึ่งหากมีระบบการกำจัดขยะที่ไม่ถูกวิธีอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม เพราะขยะพลาสติกต้องใช้ระยะเวลาในการย่อยสลายนาน ประมาณ 450 ปี และที่สำคัญรัฐบาลต้องสูญเสียงบประมาณจำนวนมากในการจัดการขยะพลาสติก

สำหรับจังหวัดสงขลา พบว่ามีขยะเฉลี่ยวันละ 1, 600 ตัน มีทั้งขยะทั่วไป ขยะอันตราย ขยะติดเชื้อจากสถานพยาบาลและขยะพลาสติก จังหวัดสงขลา จึงร่วมกับ ห้างสรรพสินค้าในพื้นที่ในการขับเคลื่อนการลดใช้ถุงพลาสติกอย่างจริงจังตั้งแต่ต้นทาง โดยสร้างพฤติกรรมและทัศนคติต่อผู้บริโภคในการหลีกเลี่ยงการใช้ถุงพลาสติกและปรับมาใช้ถุงผ้าทดแทน

ดังนั้นการแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่าและลดผลกระทบที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน ต้องเริ่มจากตัวเราเองเป็นอันดับแรกในการ “ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก” เพื่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด/ข่าว

ประชา โชคผ่อง/ภาพ

3 ม.ค. 63

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา