วันจันทร์, 15 สิงหาคม 2565

ชาวสงขลา เตรียมรับข่าวดี 1 พฤษภาคม2563 เริ่มออกทำมาหากินได้!!! หลายคำสั่งให้มีผลบังคับใช้สิ้นสุด30เมษายน2563

  1. คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลาที่ 1/2563 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2563 เรื่องมาตรการเร่งด่วนในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
  2. คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลาที่ 16/2563 ลงวันที่ 10 เมษายน 2563 เรื่อง ขอให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดสงขลาสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งเมื่อออก จากเคหะสถาน3. คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลาที่ 18/2563 ลงวันที่ 10 เมษายน 2563 เรื่อง การปิดพื้นที่หรือบริเวณจำหน่ายสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และห้ามจำหน่ายสุราเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด
  3. คำสั่งจังหวัดสงขลาที่ 1720/2563 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2563 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ 2548
  4. คำสั่งจังหวัดสงขลาที่ 1737/2563 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2563 เรื่องปิดช่องทาง เข้า-ออก ในราชอาณาจักรของจังหวัดสงขลา
  5. คำสั่งจังหวัดสงขลาที่ 2012/2013 ลงวันที่ 8 เมษายน 2563 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ 2548 (เพิ่มเติม)
  6. คำสั่งจังหวัดสงขลาที่ 2066/2563 ลงวันที่ 10 เมษายน 2563 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ 2548 (เพิ่มเติม)

โดยแก้ไขเฉพาะส่วนการกำหนดเวลาให้ผลบังคับใช้สิ้นสุด คือ

  1. กรณีที่มีผลบังคับใช้ถึง “ก่อนวันที่ 30 เมษายน 2563” แก้เป็นมีผลบังคับใช้ถึง 30 เมษายน 2563
  2. กรณีที่มีผลบังคับใช้ถึง “จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย” แก้เป็นมีผลบังคับใช้ถึง 30 เมษายน 2563
  3. กรณีที่มีผลบังคับใช้ไม่ได้กำหนดเวลาผลบังคับใช้สิ้นสุด แก้เป็นมีผลบังคับใช้ถึง 30 เมษายน 2563

ขอบคุณข้อมูล : ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา
อ้างอิง คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา ที่ 19/2563