วันจันทร์, 16 พฤษภาคม 2565

ดร.กิตติ เรืองเริงกุลฤทธิ์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ เป็นประธานการประชุมจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ให้สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 โดย ดร.กิตติ เรืองเริงกุลฤทธิ์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการสำนัก/กอง หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา เข้าร่วมประชุมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ให้สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ รวมถึงการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินโครงการและกิจกรรมของเทศบาลนครหาดใหญ่ ณ ห้องประชุมสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครหาดใหญ่


ภาพ/ข่าว : ประชาสัมพันธ์เทศบาลนครหาดใหญ่