วันเสาร์, 13 สิงหาคม 2565

ดร.กิตติ เรืองเริงกุลฤทธิ์ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ เป็นประธานการประชุมกำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แก่ผู้ประกอบการตลาดทั้งหมดภายในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่

วันที่ 7 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครหาดใหญ่ ดร.กิตติ เรืองเริงกุลฤทธิ์ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ เป็นประธานการประชุมกำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แก่ผู้ประกอบการตลาดทั้งหมดภายในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จำนวน 17 แห่ง ประกอบด้วย ตลาดสด 11 แห่ง ตลาดนัด 5 แห่ง และตลาดค้าผลไม้ 1 แห่งโดยครั้งนี้เป็นการประชุมเพื่อขอความร่วมมือเจ้าของผู้ประกอบการและกำหนดมาตรการเฝ้าระวังควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(โCOVID-19) อย่างเข้มงวด

โดยมีนางปุณยาพร แสนศรีจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นางสาวรุจิยา สุขมี ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และเจ้าของตลาด แจ้งแนวทางรณรงค์ป้องกันให้ประชาชน ผู้ประกอบการและพ่อค้าแม่ค้า ปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 รอบที่ 2 ที่เป็นอยู่ในขณะนี้ ซึ่งมาตรการป้องกันได้แก่
1.กำหนดขอบเขตบริเวณตลาดให้ชัดเจน กำ หนดให้มีทางเข้า-ออก ที่ชัดเจน และมีการคัดกรองพ่อค้าแม่ค้า เจ้าหน้าที่และผู้รับบริการ พร้อมทำสัญลักษณ์ให้กับผู้ที่ผ่านการคัดกรอง หากพบว่า มีอำการไข้หรือวัดอณุหภมิได้ตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป ควรให้นั่งพักแล้ววัดอุณหภูมิใหม่ หรือไม่ควรให้เข้าในตลาดและแนะนำให้ไปพบแพทย์ รวมถึงกำหนดมาตรการเพื่อลดความแออัด เช่น กำหนดจำนวนคนต่อพื้นที่ กำหนดระยะเวลาที่ให้บริการ

  1. การสแกนแอพพลิเคชั่นไทยชนะ เพื่อเข้มงวดผู้เข้ามาใช้บริการภายในตลาด
  2. ใช้มาตรการ Social Distansing ในการซื้อสินค้า
  3. เข้มงวดผู้มาใช้บริการและผู้ประกอบการต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาที่อยู่ในตลาด
  4. จัดให้มีที่ล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์ให้เพียงพอ
  5. ผู้บริโภคควรวางแผนในการเลือกซื้อสินค้า เพื่อความรวดเร็วในการเลือกซื้อสินค้า และลดระยะเวลาที่อยู่ภายในตลาด
  6. ใหทำความสะอาดโดยการเช็ดทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสของร้าน อปุกรณ์ก่อนและหลังการให้บริการและให้กำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน
    “คนหาดใหญ่ การ์ดไม่ตก ล้าง เลี่ยง ลด ป้องกัน covid – 19 ” (ล้างมือ เลี่ยงการติดโรค ลดการแพร่กระจายเชื้อ)