วันอังคาร, 5 กรกฎาคม 2565

ดร.สมศักดิ์ ตันติเศรณี นายกเทศมนตรีนครสงขลา นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการทุกสำนัก/กอง และเจ้าหน้าที่เทศบาล ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนพบปะประชาชนชุมชนบ่อนวัวเก่า

เย็นวันนี้ (10 พฤศจิกายน 2563) ดร.สมศักดิ์ ตันติเศรณี นายกเทศมนตรีนครสงขลา นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการทุกสำนัก/กอง และเจ้าหน้าที่เทศบาล ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนพบปะประชาชนชุมชนบ่อนวัวเก่า ตามโครงการเทศบาลพบประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนต่าง ๆ และความต้องการของประชาชน โดยเฉพาะความต้องการด้านโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ไฟฟ้าส่องสว่าง ถนน คูระบายน้ำ ฯลฯ อีกทั้งเพื่อให้สามารถแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุดและทันท่วงที ลดความเดือดร้อนของประชาชนในด้านต่าง ๆ รวมทั้งด้านบริการสาธารณสุข การดูแลเด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยในชุมชน โดยเน้นให้ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ โดยการลงพื้นที่ในโครงการเทศบาลพบประชาชนในปีงบประมาณ 2564 นายกเทศมนตรีนครสงขลาจะลงรับฟังปัญหาความเดือดร้อนต่าง ๆ จากพี่น้องประชาชน สัปดาห์ละ 2 วัน คือในวันอังคารและวันพฤหัสบดี และจะหมุนเวียนไปในทุก ๆชุมชน

เยาวเรศ มณีพันธุ์ // ข่าวสิทธิพร กปิลกาญจน์ // ภาพงานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงานดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.songkhlacity.go.th และ www.facebook.com/SongkhlaMunicipality