วันพุธ, 18 พฤษภาคม 2565

ดร.สมศักดิ์ ตันติเศรณี นายกเทศมนตรีนครสงขลาต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมและแสดงวิสัยทัศน์การพัฒนาการศึกษาระดับท้องถิ่น สำหรับภายในงานประชุมฯ โครงการ “Chevron Enjoy Science

ดร.สมศักดิ์ ตันติเศรณี นายกเทศมนตรีนครสงขลา กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2563 เทศบาลนครสงขลา ในฐานะเครือข่ายความร่วมมือในการดำเนินการโครงการ “Chevron Enjoy Science : สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต” ระหว่างบริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ศูนย์ภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาขององค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และมหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมจัดกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ผ่านการประชุมสัมมนา “แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีของการพัฒนาครูด้วยกระบวนการแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)” ณ โรงแรมวีว่า อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

นายพนมเทียน เส้งวั่น ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา ประธานในพิธีเปิด

โดยมีนายพนมเทียน เส้งวั่น ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิด ดร.สมศักดิ์ ตันติเศรณี นายกเทศมนตรีนครสงขลา กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมและแสดงวิสัยทัศน์การพัฒนาการศึกษาระดับท้องถิ่น สำหรับภายในงานประชุมฯ มีการบรรยายพิเศษ เรื่อง “ความคาดหวังการพัฒนาครูด้วยกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” โดย ผศ.ดร.อมลวรรณ วีรธรรมโม รองประธานกรรมการ คณะกรรมการกำกับติดตามและประเมินผลการจัดกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา และการนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดีของเครือข่ายในการจัดกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ประจำปี 2563 ของสำนักงานคุรุสภา โดย รศ.ดร.มนตรี แย้มกสิกร ประธานคณะกรรมการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการจัดกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ร่วมกับเครือข่าย 4 เครือข่าย ได้แก่ สพม.เขต 33 จังหวัดสุรินทร์, โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน, โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 10 จังหวัดระยอง และโรงเรียนบ้านยางขาม จังหวัดพะเยา

เยาวเรศ มณีพันธุ์ // ข่าวนิธินันท์ บริสุทธิ์ // ภาพงานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงานดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.songkhlacity.go.th และ https://www.facebook.com/SongkhlaMunicipality