วันอังคาร, 5 กรกฎาคม 2565

ดร.สมศักดิ์ ตันติเศรณี นายกเทศมนตรีนครสงขลา เป็นประธานการประชุมผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน มิถุนายน 2563

วันนี้ (29 มิถุนายน 2563) เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมสารภี 2 ดร.สมศักดิ์ ตันติเศรณี นายกเทศมนตรีนครสงขลา เป็นประธานการประชุมผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน มิถุนายน 2563 เพื่อมอบนโยบายการดำเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพต่อการปฏิบัติราชการ อีกทั้งเพื่อปรึกษาหารือข้อราชการและติดตามรายงานผลการปฏิบัติงานของสำนัก/กอง ในรอบเดือนที่ผ่านมาให้คณะผู้บริหารและที่ประชุมทราบ พร้อมทั้งเพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินงานพัฒนานครสงขลาในด้านต่าง ๆ ให้ครอบคลุมทุกมิติต่อไป

เยาวเรศ มณีพันธุ์ // ข่าว
นิธินันท์ บริสุทธิ์ // ภาพ
กองวิชาการและแผนงาน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.songkhlacity.go.th และ https://www.facebook.com/SongkhlaMunicipality