วันพฤหัสบดี, 7 กรกฎาคม 2565

ดร.สมศักดิ์ ตันติเศรณี นายกเทศมนตรีนครสงขลา นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการทุกสำนัก/กอง และเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนพบปะประชาชนชุมชนพัฒนาใหม่ ตามโครงการเทศบาลพบประชาชน

นายกเทศมนตรีนครสงขลา ลงพื้นที่รับฟังปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนชุมชนพัฒนาใหม่ เน้นทำงานเชิงรุก เข้าถึงพื้นที่ปัญหา เพื่อสามารถแก้ไขได้ตรงจุดและทันท่วงที ตามนโยบายสร้างความสุขเพื่อชาวบ่อยาง
เย็น

วันนี้ (6 สิงหาคม 2563) ดร.สมศักดิ์ ตันติเศรณี นายกเทศมนตรีนครสงขลา นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการทุกสำนัก/กอง และเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนพบปะประชาชนชุมชนพัฒนาใหม่ ตามโครงการเทศบาลพบประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2563 ซึ่งเป็นนโยบายต่อเนื่องในการทำงานเชิงรุก ที่เข้าถึงประชาชนในสภาพพื้นที่ของชุมชนนั้น ๆ พร้อมรับฟังปัญหาความเดือดร้อนต่าง ๆ และความต้องการของชุมชน โดยเฉพาะความต้องการด้านโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ไฟฟ้าส่องสว่าง ถนน คูระบายน้ำ ฯลฯ เพื่อให้สามารถแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุดและทันท่วงที ลดความเดือดร้อนของประชาชนในด้านต่าง ๆ รวมทั้งด้านบริการสาธารณสุข การดูแลเด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยในชุมชน โดยเน้นให้ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ


ทั้งนี้ ได้ขอความร่วมมือจากประชาชนในการช่วยกันดูแลรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในชุมชน โดยการลงพื้นที่ครั้งนี้ นายกเทศมนตรีนครสงขลาต้องการให้การแก้ปัญหาของพี่น้องประชาชนเป็นไปด้วยความรวดเร็ว เพื่อทำให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ตามนโยบายสร้างความสุขเพื่อชาวบ่อยาง “คนบ่อยางเราดูแล”

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลนครสงขลา