วันเสาร์, 21 พฤษภาคม 2565

ดร.สมศักดิ์ ตันติเศรณี นายกเทศมนตรีนครสงขลา นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการทุกสำนัก/กอง และเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนพบปะประชาชนชุมชนวัดแหลมทราย ตามโครงการเทศบาลพบประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ดร.สมศักดิ์ ตันติเศรณี นายกเทศมนตรีนครสงขลา นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการทุกสำนัก/กอง และเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนพบปะประชาชนชุมชนวัดแหลมทราย ตามโครงการเทศบาลพบประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2563 ซึ่งเป็นนโยบายต่อเนื่องในการทำงานแบบเชิงรุก ที่เข้าถึงประชาชนในสภาพพื้นที่ของชุมชนนั้น ๆ พร้อมรับฟังปัญหาความเดือดร้อนต่าง ๆ และความต้องการของชุมชน โดยเฉพาะความต้องการด้านโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ไฟฟ้าส่องสว่าง ถนน คูระบายน้ำ ฯลฯ เพื่อให้สามารถแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุดและทันท่วงที ลดความเดือดร้อนของประชาชนในด้านต่าง ๆ รวมทั้งด้านการบริการสาธารณสุข การดูแลเด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยในชุมชน โดยเน้นให้ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้ ได้ขอความร่วมมือจากประชาชนในการช่วยกันดูแลรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในชุมชน โดยการลงพื้นที่ครั้งนี้ นายกเทศมนตรีนครสงขลาต้องการให้การแก้ปัญหาของพี่น้องประชาชนเป็นไปด้วยความรวดเร็ว เพื่อทำให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ตามนโยบายสร้างความสุขเพื่อชาวบ่อยาง “คนบ่อยางเราดูแล”

เยาวเรศ มณีพันธุ์ // ข่าว
สิทธิพร กปิลกาญจน์ // ภาพ
กองวิชาการและแผนงาน