วันจันทร์, 16 พฤษภาคม 2565

ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประธานจัดกิจกรรมการประชุมเชิงวิชาการและนิทรรศการ ครั้งที่ 10 เข้าเยี่ยมชมบูธนิทรรศการของ กฟผ. โรงไฟฟ้าจะนะ

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ในฐานประธานจัดกิจกรรมการประชุมเชิงวิชาการและนิทรรศกาล ครั้งที่ 10 เข้าเยี่ยมชมบูธนิทรรศการของ กฟผ. โรงไฟฟ้าจะนะ พร้อมรับของที่ระลึกซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของโรงไฟฟ้าจะนะ มี น้ำผึ้ง น้ำส้มควันไม้ และ ก้อนถ่านดับกลิ่น โดยผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ได้อธิบายกระบวนการผลิตน้ำผึ้ง น้ำส้มควันไม้ พร้อมนำเสนอโครงการ อพ.สธ. มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและชุมชนในท้องถิ่น