วันพฤหัสบดี, 7 กรกฎาคม 2565

ด่วนที่สุด.. จาก สพฐ. (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน) กระทรวงศึกษาธิการ ได้ส่งหนังสือขอความร่วมมือ สถานศึกษาในสังกัด สพฐ.

ด่วนที่สุด.. จาก สพฐ. (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน) กระทรวงศึกษาธิการ ได้ส่งหนังสือขอความร่วมมือ สถานศึกษาในสังกัด สพฐ. ร่วมรณรงค์ การจัดงานเลี้ยงวันครูปลอดเหล้า เบียร์ บุหรี่ ของทุกปีการศึกษา เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียน และชุมชน อีกทั้งเป็นการสนองต่อประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการป้องกัน และ แก้ไขปัญหาการสูบบุหรี่และการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานศึกษา และ พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมทั้งขอความร่วมมือ สถานศึกษาในสังกัด สพฐ.ทุกเขตทั่วประเทศ ติดป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์ “งานเลี้ยงวันครู ปลอดเหล้า เบียร์ บุหรี่ ด้วยพลังครูดี ไม่มีอบายมุข”