วันอาทิตย์, 24 ตุลาคม 2564

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครหาดใหญ่และนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่

ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครหาดใหญ่
และนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่
ได้ที่ https://stat.bora.dopa.go.th/Election/enqelectloc/