วันอังคาร, 5 กรกฎาคม 2565

ถุงยังชีพกว่า 6,000 ชุด เริ่มทยอยช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง ส่งถึงมือเด็กกำพร้าแล้ว

สืบเนื่องจากศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต) ได้มีการปล่อยขบวนรถถุงยังชีพ ศอ.บต.        ภายใต้กิจกรรม สร้างความเข้าใจสถานการณ์การแพร่ระบาดโรค COVID-19 โดยมี สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานสาธารณสุข ทั้ง 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นผู้รับ และส่งต่อให้กับกลุ่มให้บัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิในพื้นที่ กระจายและส่งต่อความช่วยเหลือเร่งด่วนให้กับกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ อาทิ กลุ่มผู้ป่วยติดเตียง      เด็กกำพร้า ฯลฯ กลุ่มที่มีผลกระทบจากสถานการณ์โรค COVIN 19 ตลอดจนมีความเดือดร้อนกว่า 11 กลุ่มเป้าหมาย      จำนวนกว่า 6,000 ชุด

โดยวันนี้ (21 พฤษภาคม 2563) พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะลา (พจม.) และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตำบลจะก๊ะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลาแจกจ่ายถุงยังชีพจาก ศอ.บต. ให้กับครอบครัวที่กำพร้าบิดามารดา จำนวน 5 ครอบครัว ได้แก่ ครอบครัว นายอับดุลรอแม มะกาเจ (บิดา) ซึ่งมีบุตรทั้งหมด 7 คน ซึ่งกำพร้ามารดา ครอบครัวนางนูรา มะกอ (มารดา) มีบุตร 1 คน ซึ่งกำพร้าบิดา ครอบครัวนางสาวรอฮีหม๊ะ สามะ (มารดา) มีบุตร 1 คน ซึ่งกำพร้าบิดา ตลอดจนครอบครัวนางสาวรอฮานี สาและ ซึ่งเป็นผู้อุปถัมภ์และดูแล ด.ช.ฟัครูน กูวิง เนื่องจากกำพร้าพ่อ และ ด.ช.ฟาราฮัน        ดือราแม ซึ่งกำพร้าทั้งบิดา-มารดา และครอบครัว นางสาวมือเลาะ ดอมะ เป็นผู้อุปถัมภ์และดูแล ด.ช.อาดัม ดอมะ กำพร้าพ่อ และในการนี้ได้ส่งมอบถุงยังชีพ ให้แก่บัณฑิตอาสาฯ ในพื้นที่ เพื่อนำไปดำเนินการแจกจ่ายให้กับกลุ่มคนที่อยู่ในเกณฑ์ ที่ต้องได้รับการช่วยเหลือต่อไป

ด้านนางสุภาพร วุฒิศาสตร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะลา (พมจ.) เปิดเผยว่า วันนี้เป็นการลงพื้นที่แจกถุงยังชีพของศอ.บต. ให้กับกลุ่มเยาวชนที่กำพร้าบิดามารดา โดยผ่านการคัดเลือกจากบัณฑิตอาสาในพื้นที่ นำรายชื่อกลุ่มคนเปราะบางมาประสานมาทาง พมจ. ซึ่งมีจำนวนของเยาวชนที่กำพร้าบิดามารดาในจังหวัดยะลา 300 กว่าราย เพื่อนำสิ่งของลงไปแจกจ่ายให้กลุ่มที่มีความเดือดร้อน ในส่วนการดูแลเยาวชนที่กำพร้านั้นเป็นกลุ่มที่อยู่ในความดูแลของ พมจ.อยู่แล้ว        และบางครอบครัวเป็นครอบครัวอุปถัมภ์ที่ได้รับเงินช่วยเหลือครอบครัวละ 2,000 ต่อเดือน ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้         โดยกิจกรรมการมอบถุงยังชีพให้แก่กลุ่มที่เปราะบางถือเป็นโครงการที่ดี สามารถทำให้ชาวบ้านที่มีความเดือดร้อนได้รับสิ่งของเหล่านี้ซึ่งสถานการณ์โรคที่ระบาดในขณะนี้ทำให้มีผู้ที่ได้รับผลกระทบเป็นจำนวนมาก และหน่วยงานภาครัฐทุกภาคส่วนไม่เคยทิ้งให้พี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนให้โดดเดี่ยวเพียงลำพังอย่างแน่นอน

นอกจากนี้นางสูรียะ สาเต๊ะ ตัวแทนบัณฑิตอาสา หมู่ที่ 6 ต.จะกว๊ะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา เผยถึงการสำรวจ      กลุ่มคนเปราะบางว่าทางบัณฑิตอาสาได้มีการประสานมายังกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รวมถึงผู้นำศาสนาในพื้นที่เพื่อทำการคัดกรองตามความเหมาะสมในทุกด้านซึ่งในพื้นที่แห่งนี้มีกลุ่มผู้เปราะบางจำนวน 572 คน ได้แก่ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ที่มีฐานะยากจน โดยเฉพาะกลุ่มของเยาวชนที่กำพร้าบิดามารดา ซึ่งผ่านมาการคัดเลือกแล้วในตำบลจำนวน 83 ราย นอกจากนี้จะมีการประสานไปยังผู้นำในพื้นที่เพื่อส่งมอบถุงยังชีพของ ศอ.บต. ต่อไป

อย่างไรก็ตามเครื่องอุปโภคบริโภคในการจัดทำถุงยังชีพนั้น ได้รับการสนับสนุนจากหลายภาคส่วน ทั้งในและนอกพื้นที่  กว่า 10 หน่วยงาน เพื่อส่งมอบความห่วงใยไปยังพี่น้องประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ได้รับความเดือดร้อน ทั้งนี้ถุงยังชีพจากศอ.บต. กว่า 6,000 ชุด จะทยอยแจกจ่ายให้ถึงมือพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ในห้วงสถานการณ์ COVID-19 อย่างทั่วถึงต่อไป