วันอังคาร, 5 กรกฎาคม 2565

ทน.สงขลาจัดประชุมผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน กันยายน 2563 เพื่อมอบนโยบายการดำเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพต่อการปฏิบัติราชการ

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมสารภี 2 ดร.สมศักดิ์ ตันติเศรณี นายกเทศมนตรีนครสงขลา เป็นประธานการประชุมผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน กันยายน 2563 เพื่อมอบนโยบายการดำเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพต่อการปฏิบัติราชการ อีกทั้งเพื่อปรึกษาหารือข้อราชการและติดตามรายงานผลการปฏิบัติงานของสำนัก/กอง ในรอบเดือนที่ผ่านมาให้คณะผู้บริหารและที่ประชุมทราบ