วันอาทิตย์, 3 กรกฎาคม 2565

ทน.สงขลาจัด การแข่งขันกีฬาชุมชน “เครือข่ายชุมชนสัมพันธ์” ครั้งที่ 1

วันนี้ (10 ธันวาคม 2563) ที่ลานพื้นที่ 5 ไร่ (ตรงข้ามพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ) ดร.สมศักดิ์ ตันติเศรณี นายกเทศมนตรีนครสงขลา เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาชุมชน “เครือข่ายชุมชนสัมพันธ์” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 ซึ่งมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และประชาชนในเขตเทศบาลนครสงขลา ทั้ง 55 ชุมชน เข้าร่วมกิจกรรม โดยจัดมีการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านหลากหลายประเภท ซึ่งหลังจากพิธีเปิดมีการแข่งขันชักกะเย่อคู่พิเศษระหว่าง คณะผู้บริหารเทศบาลนครสงขลา กับประชุมชน 55 ชุมชน นอกจากนี้มีการมอบโล่เชิดชูเกียรติ “คนดี ศรีชุมชน” ประจำปี 2563 ให้แก่ผู้ที่มีความเสียสละ อุทิศตนเพื่อชุมชนและสังคมสำหรับการแข่งขันกีฬาชุมชน “เครือข่ายชุมชนสัมพันธ์” จัดโดยชมรมเครือข่ายชุมชนเทศบาลนครสงขลา (องค์กรสาธารณประโยชน์) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ เสริมสร้างความรักความสามัคคีให้เกิดขึ้นในชุมชน ทำให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง ประชาชนในชุมชนมีความสุข อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกในชุมชน มีสุขภาพที่แข็งแรง ซึ่งเน้นความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา มากกว่าการคำนึงถึงผลแพ้หรือชนะ

เยาวเรศ มณีพันธุ์ // ข่าวสิทธิพร กปิลกาญจน์ // ภาพงานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงานดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.songkhlacity.go.th และ https://www.facebook.com/SongkhlaMunicipality