วันจันทร์, 16 พฤษภาคม 2565

ทน.สงขลา จัดเจ้าหน้าที่งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ตรวจแผงค้าภายในตลาดทรัพย์สินฯ สงขลา ซึ่งมีการเปิดตลาดเป็นวันแรกหลังจากประกาศปิดเป็นเวลา 7 วัน เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

วันนี้ (29 กรกฎาคม 2564) เจ้าหน้าที่งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ตรวจแผงค้าภายในตลาดทรัพย์สินฯ สงขลา ซึ่งมีการเปิดตลาดเป็นวันแรกหลังจากประกาศปิดเป็นเวลา 7 วัน เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 โดยผู้ประกอบการมีการติดตั้งแผงกัน ติดตั้งเจลล้างมือทุกแผงค้า มีการตรวจคัดกรองผู้ที่เข้ามาจับจ่ายซื้อสินค้าและเน้นย้ำให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด 19 อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการสวมหน้ากากอนามัยและการล้างมือบ่อยๆ

เยาวเรศ มณีพันธุ์ // ข่าวกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม// ภาพงานประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.songkhlacity.go.th และ www.facebook.com/SongkhlaMunicipality