วันอังคาร, 17 พฤษภาคม 2565

ทน.หาดใหญ่ MOU โรงพยาบาลหาดใหญ่ เพื่อการศึกษาความเป็นไปได้ การร่วมมือเพื่อพัฒนาด้านการศึกษา การแพทย์ และการสาธารณสุขเพื่อบริการประชาชนให้ทั่วถึง รวดเร็ว อย่างมีประสิทธิภาพ

วันที่ 19 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครหาดใหญ่ ระหว่าง เทศบาลนครหาดใหญ่ โดย พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่   ฝ่ายหนึ่ง กับ โรงพยาบาลหาดใหญ่ โดย นายแพทย์ไชยสิทธิ์ เทพชาตรี  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหาดใหญ่ 

โดยมี นายแพทย์ณรงค์  สหเมธาพัฒน์ รองประธานคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข คนที่สอง และประธานคณะอนุกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะและเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติด้านสาธารณสุข ในคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข (สมาชิกวุฒิสภา) นายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์ ผู้ชำนาญการประจำคณะกรรมาธิการสาธารณสุข นายแพทย์สุเทพ เพชรมาก ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่12 นายแพทย์ธนิศ เสริมแก้ว สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 12 รองนายกเทศมนตรี  นครหาดใหญ่ ปลัดเทศบาลนครหาดใหญ่ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ร่วมเป็นสักขีพยาน ทั้งสองฝ่ายจึงได้ตกลงทำบันทึกข้อตกลง   ความร่วมมือกันโดยมีสาระสำคัญดังต่อไปนี้  

 เนื่องจาก เทศบาลนครหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  เป็นเมืองศูนย์กลางทางภาคใต้ มีความโดดเด่นในการพัฒนาทุกมิติ รวมถึงการพัฒนาทางการแพทย์และสาธารณสุข ด้านการศึกษา ด้านเศรษฐกิจและสังคม ส่วนโรงพยาบาลหาดใหญ่ มีบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความสามารถ ด้านการบริการดูแลผู้ป่วยระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิขั้นสูงที่มีประสิทธิภาพ จนเป็นที่ยอมรับในระดับภูมิภาค มีประชาชนไว้วางใจ สถิติ  มาใช้บริการจำนวนมากในแต่ละปี มาจากหลายจังหวัดของภาคใต้ จนบริเวณพื้นที่โรงพยาบาลมีความแออัดและ  ไม่เพียงพอต่อการให้บริการประชาชน ดังนั้น เพื่อให้เกิดการบูรณาการด้านศักยภาพ ในการใช้ทรัพยากร เพื่อ   การพัฒนาตามภารกิจของเทศบาลนครหาดใหญ่ ทางโรงพยาบาลหาดใหญ่จึงได้ปรึกษาหารือความร่วมมือกับเทศบาลนครหาดใหญ่ เพื่อการพัฒนาในพื้นที่เทศบาลนครหาดใหญ่ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์สูงสุดให้เกิดกับประชาชน สังคม และระบบราชการเต็มศักยภาพ อีกทั้ง ยังสามารถขยายผลไปถึงการพัฒนาภาคใต้ และเป็นรูปแบบตัวอย่างของการพัฒนาความร่วมมือบูรณาการ การทำงานระหว่างหน่วยงาน ด้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการแพทย์และสาธารณสุข และการส่งเสริมการศึกษาของเยาวชน รวมถึงทิศทางนโยบายการพัฒนาการศึกษาของนักเรียน  ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ เพื่อรองรับการผลิตบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อเป้าหมายการพัฒนาประเทศชาติให้มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของประเทศ เพื่อการพัฒนาในระยะยาวด้วย

MOU การศึกษาความเป็นไปได้ การร่วมมือเพื่อพัฒนาด้านการศึกษา การแพทย์ และการสาธารณสุข

MOU การศึกษาความเป็นไปได้ การร่วมมือเพื่อพัฒนาด้านการศึกษา การแพทย์ และการสาธารณสุข

        เนื่องจาก เทศบาลนครหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  เป็นเมืองศูนย์กลางทางภาคใต้ มีความโดดเด่นในการพัฒนาทุกมิติ รวมถึงการพัฒนาทางการแพทย์และสาธารณสุข ด้านการศึกษา ด้านเศรษฐกิจและสังคม ส่วนโรงพยาบาลหาดใหญ่ มีบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความสามารถ ด้านการบริการดูแลผู้ป่วยระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิขั้นสูงที่มีประสิทธิภาพ จนเป็นที่ยอมรับในระดับภูมิภาค มีประชาชนไว้วางใจ สถิติ  มาใช้บริการจำนวนมากในแต่ละปี มาจากหลายจังหวัดของภาคใต้ จนบริเวณพื้นที่โรงพยาบาลมีความแออัดและ  ไม่เพียงพอต่อการให้บริการประชาชน ดังนั้น เพื่อให้เกิดการบูรณาการด้านศักยภาพ ในการใช้ทรัพยากร เพื่อ   การพัฒนาตามภารกิจของเทศบาลนครหาดใหญ่ ทางโรงพยาบาลหาดใหญ่จึงได้ปรึกษาหารือความร่วมมือกับเทศบาลนครหาดใหญ่ เพื่อการพัฒนาในพื้นที่เทศบาลนครหาดใหญ่ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์สูงสุดให้เกิดกับประชาชน สังคม และระบบราชการเต็มศักยภาพ อีกทั้ง ยังสามารถขยายผลไปถึงการพัฒนาภาคใต้ และเป็นรูปแบบตัวอย่างของการพัฒนาความร่วมมือบูรณาการ การทำงานระหว่างหน่วยงาน ด้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการแพทย์และสาธารณสุข และการส่งเสริมการศึกษาของเยาวชน รวมถึงทิศทางนโยบายการพัฒนาการศึกษาของนักเรียน  ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ เพื่อรองรับการผลิตบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อเป้าหมายการพัฒนาประเทศชาติให้มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของประเทศ เพื่อการพัฒนาในระยะยาวด้วย

โดยมีสาระในการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังนี้

  1. โรงพยาบาลหาดใหญ่ ร่วมมือกับ เทศบาลนครหาดใหญ่ ในการพัฒนาให้เทศบาลนครหาดใหญ่ เป็น Smart Health City โดยเฉพาะเรื่อง สุขภาพชุมชนเขตเมือง การดูแลปฐมภูมิ การขนส่งยาเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ให้ถึงมือประชาชน และ การเข้าถึงการดูแลรักษาแบบฉุกเฉินโดยเร็ว โดยใช้ เทคโนโลยีการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการแพทย์ ตลอดจนข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคล( Personal health record : PHR )
  2. โรงพยาบาลหาดใหญ่ และ เทศบาลนครหาดใหญ่ ร่วมกันศึกษาความเป็นไปได้ในการดำเนินการเพื่อการศึกษาเรียนรู้ต่อยอดของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 (เอ็งเสียงสามัคคี) และโรงเรียน    ในสังกัดเทศบาลนครหาดใหญ่ เพื่อตอบสนองการศึกษา โดยใช้เป็นที่ศึกษาดูงานของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 (เอ็งเสียงสามัคคี) ตามที่จะได้ทำความตกลงกันในลำดับต่อไป
  3. ระยะเวลาในการดำเนินการจะเริ่มต้น หลังการลงนามบันทึกข้อตกลงนี้ และมีการดำเนินการทุกอย่างร่วมกันให้แล้วเสร็จตามโครงการ โดยการจัดตั้งคณะกรรมการทำงานร่วมกัน 2 ฝ่าย และจะมีการประชุมหารือของคณะกรรมการ และหรือ คณะดำเนินงานเฉพาะประเด็น ร่วมกัน 2 ฝ่าย จนกว่าโครงการแล้วเสร็จ หรือ จนกว่าจะมีมติแก้ไขเปลี่ยนแปลง

กรณีมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง แก้ไข และ/หรือ เพิ่มเติมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้ จะต้องได้รับความยินยอมจากทั้ง 2 ฝ่าย ทั้งนี้ ให้จัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรให้ทุกฝ่ายเห็นชอบล่วงหน้า โดยจัดทำเป็นบันทึกแก้ไขเพิ่มเติมแนบท้ายและให้ถือว่าการแก้ไขเพิ่มเติมภายหลัง ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้

หากเกิดปัญหาหรือข้อขัดข้องในการปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ให้ทั้ง 2 ฝ่ายร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขเพื่อให้ได้ข้อยุติโดยเร็ว

บันทึกข้อตกลงฉบับนี้ ได้ทำขึ้น 2 ฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกันทุกประการ ทั้ง 2 ฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยานและแต่ละหน่วยงานเก็บรักษาไว้หนึ่งฉบับ