วันเสาร์, 13 สิงหาคม 2565

ทม.ควนลังจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ และสรงน้ำพระพุทธรูป ประจำปี 2564

วันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ สำนักงานเทศบาลเมืองควนลัง ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายสมชาย โภคารัตนกุล รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีเมืองควนลัง เป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2564 นายสมชาย โภคารัตนกุล รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีเมืองควนลัง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลเมืองควนลัง ได้ตระหนักถึงความสำคัญของประเพณีวันสงกรานต์ จึงพร้อมใจกันจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ขึ้น เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวที ต่อบรรพบุรุษ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ สืบสานประเพณีไทยอันดีงามให้คงอยู่สืบไป โดยมีการสรงน้ำพระพุทธรูป เปลี่ยนผ้าอังสะพระพุทธรูป ถวายอาหารเพลและถวายจตุปัจจัย แด่พระสงฆ์