วันจันทร์, 15 สิงหาคม 2565

ทม.ควนลังจัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการติดตามผลการดำเนินงานและความคืบหน้าพิธีเปิดอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองควนลัง (แห่งใหม่)

เมื่อวันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00 น. ณ ห้องรวงข้าว ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลเมืองควนลังว่าที่ร้อยตรีพันธ์ศักดิ์ ศรีอ่อน รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลเมืองควนลัง เป็นประธานในที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการเพื่อติดตามผลการดำเนินงานของทุกสำนัก/กองและความคืบหน้า พิธีเปิดอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองควนลัง (แห่งใหม่) ในวันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2565 เวลา 08.00 น. ณ สำนักงานเทศบาลเมืองควนลัง (แห่งใหม่) เลขที่ 539 หมู่ที่ 1 ถนนสนามบิน – ลพบุรีราเมศวร์ ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อเปิดให้บริการแก่พี่น้องประชาชนชาวควนลังอย่างเต็มรูปแบบ และอำนวยความสะดวกในการติดต่อราชการอย่างเป็นทางการต่อไป