วันอาทิตย์, 3 กรกฎาคม 2565

ทม.ควนลังจัดฝึกอบรมกีฬาฟุตบอลเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2564

เมื่อวันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2563 นายสมบูรณ์ ปัญญาธนกร นายกเทศมนตรีเมืองควนลัง เป็นประธาน เปิดโครงการฝึกอบรมกีฬาฟุตบอลเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2564 ซึ่งจัดฝึกอบรมระหว่างวันที่ 24 – 27 พฤศจิกายน 2563 ณ สนามกีฬาเนินขุมทอง หมู่ที่ 3 ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เพื่อส่งเสริมสนับสนุนสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังให้เด็กและเยาวชน รักการออกกำลังกาย และการเล่นกีฬา ให้เด็กเยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจในการเล่นกีฬาที่ถูกวิธี และถูกต้องตามกติกา เป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านกีฬาในหมู่คณะ และเป็นการป้องกันปัญหายาเสพติดในเด็กและเยาวชน ในการฝึกอบรมครั้งนี้มีเด็กและเยาวชน อายุระหว่าง 8-12 ปี ในเขตเทศบาลเมืองควนลังเข้าร่วมฝึกอบรมทั้งสิ้น จำนวน 40 คน ซึ่งได้รับการสนับสนุน ทีมวิทยากรจากโรงเรียน มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ประกอบด้วย นายอดุลย์ ไกรรักษ์ โรงเรียนมหาวชิราวุธ นายวรวุฒิ ชูเย็น โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา นายพงศ์ทวี รัตนวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา นายวิษณุ โรจน์สุวรรณ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านเขาแก้ว และนายอัมซัร เจะโสะ โรงเรียนบ้านแค และได้รับเกียรติจาก นายวัชระ บัวทอง นายประตูฟุตบอล ทีมชาติไทย ซึ่งเป็นลูกหลานของคนควนลัง มาบรรยายพิเศษ เรื่อง เส้นทางไปสู่นักฟุตบอลอาชีพและเทคนิคสำคัญ