วันอังคาร, 17 พฤษภาคม 2565

ทม.ควนลังจัดอบรมคุณธรรมจริยธรรมและพบปะเยี่ยมเยือนพี่น้องมุสลิมในเดือนรอมฎอน”ฮิจเราะห์ศักราช 1443″

เมื่อวันที่ 29 มี.ค 2565 เวลา 13.00 น. นายสมบูรณ์ ปัญญาธนกร นายกเทศมนตรีเมืองควนลัง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยือนพี่น้องชาวไทยมุสลิมตามมัสยิด ทั้ง 8 แห่ง ในเขตเทศบาลเมืองควนลัง เพื่อมอบเครื่องอุปโภค บริโภค (อินทผาลัม, น้ำตาลทรายขาว) ให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมตามมัสยิดต่าง ๆ ดังนี้

เวลา 13.00 น. มัสยิด ยาบาลุสลาม

เวลา 13.20 น. มัสยิด นูรตักวา

เวลา 13.40 น. มัสยิดต้นโหนด เวลา

14.00 น. มัสยิด ซอลาฮุดดีน เวลา

14.20 น. มัสยิด อิบาดุเราะห์มาน เวลา

14.40 น. มัสยิด ดารุสลาม เวลา

15.00 น. มัสยิดดารุลมุตตากีน และเวลา

15.20 น. มัสยิด ดารุสซอลีฮีน

เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนหรือทำนุบำรุงศาสนา และเพื่อสร้างสายสัมพันธ์และเยี่ยมเยือนให้กำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติศาสนกิจ เดือนรอมฎอนเป็นเดือนแห่งความยิ่งใหญ่ของพี่น้องชาวไทยมุสลิม ในการประกอบศาสนกิจและถือศีลอด เพื่อเป็นการฝึกความอดทนทางด้านร่างกาย จิตใจและอารมณ์ อีกทั้งยังเป็นการทดสอบความอดทนรับรู้ถึงความหิว เพื่อจะได้ระลึกถึงบุคคลอื่นๆ โดยเฉพาะคนยากคนจน อันจะได้มีจิตเมตตาช่วยเหลือเผื่อแผ่ แบ่งปัน โดยมีการงดอาหารเครื่องดื่มทุกชนิด ละเว้นการทำผิดด้วยกาย วาจา ใจ ให้กระทำความดี ทั้งนี้ตั้งแต่เช้าก่อนพระอาทิตย์ขึ้น จนถึงตอนเย็นเมื่อดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้า จึงมีการดื่มกินตามปกติในเวลากลางคืน ตลอดเวลา 1 เดือนเต็ม