วันพุธ, 18 พฤษภาคม 2565

ทม.ควนลังจัดอบรมส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน (กลุ่มทำโลชั่นน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น) ประจำปี 2563

วันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2563 เวลา 10.30 น. ณ กลุ่มวิสาหกิจชมชนบนควน หมู่ที่ 4 ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายร่อซี หนิมุสา, ดาบตำรวจกอบชัย มีสุขศรี รองนายกเทศมนตรีเมืองควนลัง เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน (กลุ่มทำโลชั่นน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจระดับชุมชน ก่อให้เกิดรายได้ และแก้ไขปัญหาการว่างงานของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤติทางการเงิน เพื่อสร้างชุมชนให้เข้มแข็งและพึ่งตนเองได้ กระตุ้นให้เกิดการพัฒนาอาชีพอิสระและส่งเสริมการสร้างรายได้แก่ครอบครัว ซึ่งการจัดอบรมครั้งนี้ เกิดจากการรวมตัวของแม่บ้านและผู้ที่ว่างงานในชุมชนบนควนและใกล้เคียง จำนวน 30 คน