วันจันทร์, 15 สิงหาคม 2565

ทม.ควนลังจัดอบรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะและนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2563 กิจกรรมองค์กรปลอดโฟมและลดการใช้ถุงพลาสติก

วันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองควนลัง ชั้น 3 นายจินตน์ จันทคาร รองนายกเทศมนตรีเมืองควนลัง เป็นประธานเปิดโครงการ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ คัดแยกขยะและนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ กิจกรรมองค์กรปลอดโฟมและลดการใช้ถุงพลาสติก โดยมีผู้เข้าอบรม จำนวน 50 คน ประกอบด้วย พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เทศบาลซึ่งเป็นหน่วยงานต้นแบบในการการคัดแยกขยะ ลดการใช้วัสดุที่จะก่อให้เกิดขยะ การจัดอบรมครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนทีมวิทยากรจากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหาดใหญ่