วันจันทร์, 16 พฤษภาคม 2565

ทม.ควนลังจัดโครงการแลบ้าน แลเมือง ครั้งที่ 8/63 หมู่บ้าน บ้านสวนอิสสระ ชุมชนแมนดาริน


เมื่อเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2563 และวันอาทิตย์ 12 กรกฎาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ หมู่บ้าน บ้านสวนอิสสระ หมู่ที่ 6 ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองควนลัง จัดโครงการแลบ้าน แลเมือง ครั้งที่ 8 ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง โดยอาศัยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ที่เกี่ยวข้องตลอดจนเพื่อแก้ไขปัญหาและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในด้านต่าง ๆ โดยให้บริการ ตัดแต่งต้นไม้แนวถนน และแนวสายไฟฟ้า ตัดหญ้า ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ลอกคูระบายน้ำ พ่นหมอกควันกำจัดยุง และดูดสิ่งปฏิกูล เพื่อให้บ้านเมืองมีความ สะอาด สวยงามน่าอยู่ น่าอาศัย