วันพฤหัสบดี, 11 สิงหาคม 2565

ทม.คอหงส์เปิดประชุมสมาชิกสภาเทศบาลฯสมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2564

วันพุธที่ 29 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมพญาหงส์ ชั้น 5 สำนักงานเทศบาลเมืองคอหงส์ นายนที เรณุมาศ ประธานสภาเทศบาลเมืองคอหงส์ ได้เรียกประชุมสมาชิกสภาเทศบาลฯ ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2564

โดยมีมติให้ความเห็นชอบญัตติ ที่นายทวีศักดิ์ ทวีรัตน์ นายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ เสนอต่อสภาประกอบด้วย

1.ให้ความเห็นชอบเทศบาลเมืองคอหงส์ ใช้ประโยชน์ในพื้นที่ความดูแลกรมประชาสัมพันธ์

2.ให้ความเห็นชอบการจัดทำบันทึกข้อตกลง การบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนระหว่างเทศบาลเมืองบ้านพรุกับเทศบาลเมืองคอหงส์

3.อนุมัติให้กันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน

4.อนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน