วันพฤหัสบดี, 7 กรกฎาคม 2565

ทม.คอหงส์ ร่วมหารือและลงพื้นที่เพื่อติดตามการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติในการแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน

วันจันทร์ที่ 13 ธันวาคม 2564 นายสุพลชัย ชูกำเนิด รองนายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ ร่วมต้อนรับคณะ จากสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) กรมการพัฒนาชุมชน ที่ว่าการอำเภอหาดใหญ่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา เพื่อพูดคุยหารือและลงพื้นที่เพื่อติดตามการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติในการแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นที่ ด้วยระบบการบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า โดยทั้งนี้จังหวัดสงขลาเป็นจังหวัดนำร่องตามแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินการขจัดความยากจน และพัฒนาบุคคลทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ซึ่งในวันนี้ได้ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ คนไข้ติดเตียง และผู้สูงอายุ ประกอบด้วย ชุมชนบ้านทุ่งรี1,ชุมชนบ้านทุ่งรี4, ชุมชนบ้านทุ่งโดน4, ชุมชนบ้านคอหงส์3 ,ชุมชนบ้านคลองหวะ 1 , ชุมชนบ้านคลองหวะ 3,ชุมชนบ้านคลองเตย 2,ชุมชนบ้านคลองเตย 3,ชุมชนบ้านปลักธง และชุมชนบ้านในไร่ ในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา